Verejná konzultácia o legislatíve EÚ - klasifikácia nebezpečnosti, označovaní a balení chemikálií

29.10.2021

Do konzultácie sa môžete zapojiť formou ONLINE DOTAZNÍKA

Termín: 9. august 2021 - 15. november 2021     

Cieľová skupina:
• priemyselné podniky a priemyselné združenia
• výskumné podniky
• občania

Cieľ konzultácie: poskytnúť zainteresovaným stranám príležitosť vyjadriť sa k téme, zozbierať podklady a názory na revíziu nariadenia CLP (nariadenie 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí). Revízia nariadenia CLP bola oznámená v stratégii s názvom „Chemikálie – stratégia udržateľnosti“ prijatej 14. októbra 2020. Cieľom tejto cielenej revízie je zlepšiť v EÚ bezpečné používanie chemických látok a zjednodušiť existujúce pravidlá CLP.

Na implementáciu Zelenej dohody sa v chemickej stratégii pre udržateľnosť stanovuje množstvo opatrení, ktoré si vyžadujú cielenú revíziu nariadenia o klasifikácii, označovaní a balení chemických látok a zmesí. V posúdení vplyvu sa budú analyzovať rôzne možnosti revízie a na základe výsledkov Komisia predloží legislatívne návrhy na revíziu normatívnych ustanovení a príloh k uvedenému nariadeniu.

Ďalšie informácie a sprievodné dokumenty k téme nájdete na:
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12975-Revision-of-EU-legislation-on-hazard-classification-labelling-and-packaging-of-chemicals/public-consultation_sk

V PRÍPADE, ŽE SA DO KONZULTÁCIE ZAPOJÍTE, PROSÍM DAJTE NÁM VEDIEŤ NA sopkueu@sopk.sk