Verejná konzultácia o ochrane vôd pred znečistením spôsobeným dusičnanmi z poľnohospodárskych zdrojov

31.01.2024

Všetky firmy a občanov pozývame zapojiť sa do verejnej konzultácie o ochrane vôd pred znečistením spôsobeným dusičnanmi z poľnohospodárskych zdrojov. Vyjadrite svoj názor poskytnutím spätnej väzby a stanoviska vrátane vedeckých a technických štúdií.

Do konzultácie sa môžete zapojiť formou ONLINE DOTAZNÍKA

Termín: 01. december 2023 - 08. marec 2024  

Cieľová skupina:
- poľnohospodári, podniky a odborníci pôsobiaci v relevantných odvetviach (napr. poľnohospodárstvo, životné prostredie, voda, klíma, zdravotníctvo, potravinárstvo, cestovný ruch, rybárstvo atď.) a ich príslušné odvetvové združenia
- zamestnávatelia, odborové zväzy, spotrebiteľské organizácie
- environmentálne organizácie
- výskumné ústavy pracujúce na politikách EÚ v oblasti poľnohospodárstva a životného prostredia
- vnútroštátne, regionálne a miestne orgány v relevantných odvetviach
- široká verejnosť

Cieľ konzultácie: poskytnúť zainteresovaným stranám príležitosť vyjadriť sa k téme a zozbierať informácie, odborné znalosti, názory všetkých zainteresovaných strán s cieľom zabezpečiť, aby sa v posúdení smernice o dusičnanoch náležite zohľadnili záujmy verejnosti v celej EÚ.

Pravidlá EÚ týkajúce sa dusičnanov chránia kvalitu vody tým, že znižujú znečistenie dusičnanmi z poľnohospodárstva a predchádzajú mu. Kvalita vody sa v EÚ zlepšila, ale znečistenie dusičnanmi môže byť stále vážnym problémom. V tomto hodnotení sa posúdi, do akej miery tieto pravidlá fungujú a či sú stále vhodné na daný účel vzhľadom na ambície EÚ v oblasti politiky v oblasti životného prostredia a klímy a na jej ciele dosiahnuť udržateľné a odolné poľnohospodárstvo a potravinovú bezpečnosť.

Ďalšie informácie nájdete na: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/14051-Ochrana-vod-pred-znecistenim-sposobenym-dusicnanmi-z-polnohospodarskych-zdrojov-Hodnotenie/public-consultation_sk

V PRÍPADE, ŽE SA DO KONZULTÁCIE ZAPOJÍTE, PROSÍM DAJTE NÁM VEDIEŤ NA sopkueu@sopk.sk

Ak by ste mali otázky alebo problém pri vypĺňaní, kontaktujte nás:
- Daniela Širáňová
- t.: 02/54433272, e: sopkueu@sopk.sk