Verejná konzultácia o poľnohospodárskej politike EÚ - hodnotenie jej vplyvu na biotopy, krajinu a biodiverzitu

29.09.2020

Do konzultácie sa môžete zapojiť formou ONLINE DOTAZNÍKA

Termín: 9. júl 2020 - 22. október 2020

Cieľová skupina:
• malé a stredné podniky - zástupcovia agropotravinárskeho a lesníckeho sektoru (vrátane poľnohospodárov, poskytovateľov vstupov, spracovateľov, maloobchodníkov atď.)
• občania v oblastiach, na ktoré sa vzťahujú hodnotenia biodiverzity, pôdy a vody (vrátane ochrany životného prostredia, rozvoja vidieka atď.)
• poradenské inštitúcie
• verejná správa, mimovládne organizácie

Cieľ konzultácie: poskytnúť zainteresovaným stranám príležitosť vyjadriť sa k téme a zozbierať informácie, názory, skúsenosti a nové nápady. Hodnotenie sa týka všetkých opatrení poľnohospodárskej politiky EÚ (CAP), ktoré majú vplyv na biotopy, krajinu a biodiverzitu. S prihliadnutím na príslušné právne predpisy EÚ v oblasti životného prostredia (Natura 2000) posúdi:
- rozšírenie a kvalitu biotopov, rozmanitosť krajiny, ako aj úroveň, kvalitu a geografickú prítomnosť biodiverzity
- či sú opatrenia účinné, efektívne, v súlade s právnymi predpismi EÚ, relevantné a majú pridanú hodnotu.

Dôležitá úloha poľnohospodárstva a lesného hospodárstva pri správe prírodných zdrojov sa uznáva a dobre odráža v spoločnej poľnohospodárskej politike EÚ (CAP), ktorá ako jeden zo svojich troch všeobecných cieľov zahŕňa udržateľné hospodárenie s prírodnými zdrojmi a opatrenia v oblasti klímy. Prevencia pôdnej erózie a zlepšenie hospodárenia s pôdou, vodné hospodárstvo, obnova, ochrana a zvýšenie biodiverzity tvoria dôležité prvky tohto všeobecného cieľa SPP. Konzultácia prispieva k pripravovanému pracovnému dokumentu Komisie o hodnotení CAP.

Ďalšie informácie a sprievodné dokumenty k téme nájdete na: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/1950-Evaluation-of-the-impact-of-the-CAP-on-habitats-landscapes-and-biodiversity/public-consultation

V PRÍPADE, ŽE SA DO KONZULTÁCIE ZAPOJÍTE, PROSÍM DAJTE NÁM VEDIEŤ NA sopkueu@sopk.sk