Verejná konzultácia o poľnohospodárskych výrobkoch – revízia obchodných noriem EÚ

02.08.2021

Do konzultácie sa môžete zapojiť formou ONLINE DOTAZNÍKA

Termín: 8. jún 2021 - 31. august 2021

Cieľová skupina: široká škála zainteresovaných strán vrátane občanov, občianskych združení a organizácií a odborníkov najmä:
• hospodárske subjekty v odvetvových dodávateľských reťazcoch a ich združení v EÚ
• spotrebitelia
• súkromné certifikačné orgány a realizátori iniciatív v oblasti udržateľnosti, vrátane colných a kontrolných orgánov

Cieľ konzultácie: poskytnúť zainteresovaným stranám príležitosť vyjadriť sa k téme a zozbierať informácie, názory na obchodné normy vo všeobecnosti, ako aj na možnosť zahrnúť do nich aspekty udržateľnosti. Obchodné normy sú pravidlá týkajúce sa uvádzania agropotravinových výrobkov na trh vo všetkých fázach dodávateľského reťazca. Môžu stanovovať záväzné pravidlá alebo vymedzovať podmienky dobrovoľného uplatňovania osobitných pojmov. Ich cieľom je napĺňať očakávania spotrebiteľov, prispievať k zlepšeniu hospodárskych podmienok výroby a uvádzania na trh a zabezpečovať kvalitu výrobkov. Tým pomáhajú spotrebiteľom a prevádzkovateľom v potravinovom dodávateľskom reťazci a zabraňujú narušovaniu hospodárskej súťaže.

Obchodné normy EÚ pre poľnohospodárske výrobky zabezpečujú vysokú úroveň kvality. Niektoré normy sú však v súčasnosti zastarané alebo môžu brániť úsiliu o zvýšenie efektívnosti a udržateľnosti potravinového systému. Cieľom tejto iniciatívy je aktualizovať normy, aby bolo možné:
• podporovať dodávky udržateľnejších výrobkov spotrebiteľom
• zjednodušiť súčasné právne predpisy, ktoré využívajú viacero právnych nástrojov
• zosúladiť pravidlá EÚ s požiadavkami vyplývajúcimi z Lisabonskej zmluvy.

Ďalšie informácie a sprievodné dokumenty k téme nájdete na: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12772-Polnohospodarske-vyrobky-revizia-obchodnych-noriem-EU/public-consultation_sk

V PRÍPADE, ŽE SA DO KONZULTÁCIE ZAPOJÍTE, PROSÍM DAJTE NÁM VEDIEŤ NA sopkueu@sopk.sk