Verejná konzultácia o pravidlách hospodárskej súťaže EÚ týkajúcej sa vertikálnych dohôd

15.04.2019

 

Do konzultácie sa môžete zapojiť formou ONLINE DOTAZNÍKA

Termín: 4. február 2019 - 27. máj 2019

Cieľová skupina:
a) spoločnosti s obchodnými operáciami v EÚ, vrátane dodávateľov tovarov a služieb, distribútorov, maloobchodníkov
b) sprostredkovatelia pôsobiaci v elektronickom obchode
c) právnické firmy, ktoré poskytujú poradenstvo v otázkach súvisiacich s hospodárskou súťažou
d) priemyselné združenia, spotrebiteľské organizácie
e) akademici so zameraním na právo hospodárskej súťaže EÚ a najmä na vertikálne obmedzenia.  

Cieľ konzultácie: poskytnúť zainteresovaným stranám príležitosť vyjadriť sa k téme a zozbierať informácie, názory a skúsenosti.

Článok 101 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie zakazuje dohody medzi podnikmi, ktoré obmedzujú hospodársku súťaž, pokiaľ neprispievajú k zlepšeniu výroby alebo distribúcie tovaru alebo k podpore technického alebo hospodárskeho pokroku, pričom spotrebiteľom umožňujú primeraný podiel na výsledných výhodách. Zákaz sa okrem iného vzťahuje na dohody uzavreté medzi dvoma alebo viacerými podnikmi pôsobiacimi na rôznych úrovniach výrobného alebo distribučného reťazca a týkajúce sa podmienok, za ktorých môžu zmluvné strany nakupovať, predávať alebo ďalej predávať určité tovary alebo výrobky. (tzv. vertikálne dohody).

Účelom nariadenia Komisie o vertikálnych skupinových výnimkách (VBER) je vyňať zo zákazu tie vertikálne dohody, pri ktorých možno s dostatočnou istotou predpokladať, že spĺňajú podmienky článku 101. Komisia zároveň vydala usmernenie k výkladu VBER. Upozorňujeme, že uplatňovanie nariadenia VBER na sektor motorových vozidiel je vylúčené z rozsahu tohto hodnotenia a bude sa riešiť v kontexte nadchádzajúceho hodnotenia nariadenia o skupinovej výnimke pre motorové vozidlá.
 
Ďalšie informácie a sprievodné dokumenty k téme nájdete na: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-5068981/public-consultation_en

V PRÍPADE, ŽE SA DO KONZULTÁCIE ZAPOJÍTE, PROSÍM DAJTE NÁM VEDIEŤ NA sopkueu@sopk.sk