Verejná konzultácia o pravidlách poskytovania štátnej pomoci na zdravotnícke a sociálne služby všeobecného hospodárskeho záujmu

30.10.2019

Do konzultácie sa môžete zapojiť formou ONLINE DOTAZNÍKA

Termín: 31. júl 2019 - 6. november 2019  

Cieľová skupina: široké spektrum zainteresovaných strán
1) poskytovatelia zdravotníckych a sociálnych služieb všeobecného hospodárskeho záujmu (SVHZ)
2) široká verejnosť
3) organizácie zastupujúce používateľov SVHZ
4) výskumné organizácie a univerzity

Cieľ konzultácie: poskytnúť zainteresovaným stranám príležitosť vyjadriť sa k téme a zozbierať informácie, názory a skúsenosti na balík služieb všeobecného hospodárskeho záujmu (SVHZ), ktorý prijala EK v roku 2012. Celkovým cieľom balíka bolo:
- podporiť členské štáty pri financovaní SVHZ, ktoré majú kľúčový význam pre občanov a spoločnosť ako celok, pričom sa zachovajú kľúčové aspekty kontroly štátnej pomoci.
-  zjednodušiť kritériá zlučiteľnosti a znížiť administratívne zaťaženie členských štátov, ktoré kompenzujú podniky poverené poskytovaním takýchto služieb obyvateľstvu

Zdravotnícke a sociálne služby sú neoddeliteľnou súčasťou sociálneho systému členských štátov a majú pre občanov zásadný význam. Zahŕňajú lekársku starostlivosť, dlhodobú starostlivosť, starostlivosť o deti, prístup na trh práce a opätovné začlenenie na trh práce, sociálne bývanie a starostlivosť a sociálne začlenenie zraniteľných skupín.

Cieľom tohto hodnotenia je overiť, do akej miery pravidlá týkajúce sa zdravotníckych a sociálnych služieb dosiahli tieto ciele, a či sú tieto pravidlá stále vhodné vzhľadom na vývoj judikatúry Súdneho dvora a vývoj v jednotlivých odvetviach.

Ďalšie informácie a sprievodné dokumenty k téme nájdete na: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-3777435/public-consultation_en

V PRÍPADE, ŽE SA DO KONZULTÁCIE ZAPOJÍTE, PROSÍM DAJTE NÁM VEDIEŤ NA sopkueu@sopk.sk