Verejná konzultácia o rozdiele v odmeňovaní žien a mužov

27.03.2020

 

Do konzultácie sa môžete zapojiť formou ONLINE DOTAZNÍKA

Termín: 05. marec 2020 - 28. máj 2020

Cieľová skupina: široká škála zainteresovaných strán
- občania
- verejné a správne orgány, národné orgány pre rovnosť, inšpektoráty práce
- profesijné a podnikateľské združenia
- sociálni partneri (odborové zväzy a zamestnávatelia)
- združenia žien
- finančné a výkonné organizácie občianskej spoločnosti a mimovládne organizácie

Cieľ konzultácie: poskytnúť zainteresovaným stranám príležitosť vyjadriť sa k téme a zozbierať informácie, názory a skúsenosti týkajúce sa
a) diskriminácie v odmeňovaní na základe pohlavia
b) opatrení v oblasti transparentnosti odmeňovania ako nástroja na podporu informovanosti a presadzovania „rovnakej odmeny za rovnakú prácu alebo prácu rovnakej hodnoty medzi ženským a mužským princípom". Zhromaždené informácie sa premietnu do posúdenia vplyvu sprevádzajúceho iniciatívu týkajúcu sa opatrení na transparentnosť odmeňovania.

Diskriminácia podľa pohlavia je jedným z dôvodov, prečo ženy v EÚ zarábajú v priemere o 16% menej ako muži. Transparentnosť odmeňovania zlepšuje prístup pracovníkov k informáciám o odmeňovaní, čím zvyšuje informovanosť o diskriminácii a uľahčuje vymáhanie rovnakej mzdy. Pomáha tiež ženám podávať žaloby týkajúce sa problémov s odmeňovaním.

Táto iniciatíva má za cieľ zaviesť záväzné opatrenia týkajúce sa transparentnosti odmeňovania, zvýšiť transparentnosť platobných systémov, zlepšiť porozumenie verejnosti relevantných právnych pojmov a posilniť mechanizmy presadzovania.

Ďalšie informácie a sprievodné dokumenty k téme nájdete na: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12098-Strengthening-the-principle-of-equal-pay-between-men-and-women-through-pay-transparency/public-consultation

V PRÍPADE, ŽE SA DO KONZULTÁCIE ZAPOJÍTE, PROSÍM DAJTE NÁM VEDIEŤ NA sopkueu@sopk.sk