Verejná konzultácia o Transeurópskej dopravnej sieti (TEN-T)

07.04.2021

Do konzultácie sa môžete zapojiť formou ONLINE DOTAZNÍKA

Termín: 10. február 2021 - 5. máj 2021     

Cieľová skupina:
• prevádzkovatelia letiska, prístavu, železničného terminálu
• prevádzkovatelia komerčnej dopravy (letecká spoločnosť, lodná doprava, železničné podniky, autobusové podniky, mestské / regionálne podniky verejnej dopravy)
• manažér cestnej, železničnej a vodnej infraštruktúry
• špedícia a poskytovatelia logistických služieb
• poskytovatelia mobilných služieb (integrované plánovanie cesty, cestovné lístky, zdieľaná mobilita ...)
• používatelia súkromnej infraštruktúry (vodiči automobilov, cyklisti, chodci atď.)
• predkladatelia projektov v oblasti infraštruktúry a mobility
• verejné orgány (národné, regionálne, miestne) zapojené do podpory a presadzovania právnych predpisov v oblasti dopravy, ochrany životného prostredia, práv cestujúcich atď.
• občania - cestujúci

Cieľ konzultácie: poskytnúť zainteresovaným stranám príležitosť vyjadriť sa k téme a zozbierať informácie, názory a námety na revíziu politiky EÚ v oblasti dopravnej infraštruktúry, ktorá sa riadi ešte usmernením z roku 2013. V súlade s akčným plánom zahrnutým do oznámenia Komisie o európskej zelenej dohode a stratégii trvalo udržateľnej a inteligentnej mobility sa plánuje revízia nariadenia o Transeurópskej dopravnej sieti TEN-T v roku 2021. Konzultácia je súčasťou posúdenia vplyvu, ktoré podporí legislatívny návrh revidovaného nariadenia o TEN-T.

Cieľom politiky EÚ v oblasti dopravnej infraštruktúry je uľahčiť dopravu v celej Európe a znížiť regionálne, hospodárske a sociálne rozdiely prostredníctvom rozvoja vzájomne prepojenej infraštruktúry pre leteckú, cestnú, železničnú a námornú dopravu (transeurópska dopravná sieť). Táto politika stanovuje pokyny pre:
- národné a európske investície do dopravnej infraštruktúry
- cielené financovanie v rámci Nástroja na prepájanie Európy a iných príslušných systémov EÚ.

Ďalšie informácie a sprievodné dokumenty k téme nájdete na: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12532-Revision-of-Regulation-on-Union-guidelines-for-the-development-of-the-trans-European-transport-network-TEN-T/public-consultation

V PRÍPADE, ŽE SA DO KONZULTÁCIE ZAPOJÍTE, PROSÍM DAJTE NÁM VEDIEŤ NA sopkueu@sopk.sk