Verejná konzultácia o transparentnosti a udržateľnosti hodnotenia rizík EÚ v potravinovom reťazci

05.02.2018

Do konzultácie sa môžete zapojiť formou ONLINE DOTAZNÍKA

Termín: 23. január 2018 - 20. marec 2018

Cieľová skupina: všetci občania a firmy

Cieľ konzultácie: získať názory a spätnú väzbu, ako zlepšiť súčasný systém a transparentnosť systému pri hodnotení rizík v oblasti potravinového práva.

Všeobecné nariadenie o potravinovom práve (pravidlá EÚ pre bezpečnosť potravín a krmív) je základným kameňom regulačného rámca EÚ, ktorý sa vzťahuje na celý potravinový reťazec. Zákon požaduje, aby právne predpisy o potravinách a krmivách boli založené na vedeckých poznatkoch. Toto je známe ako zásada analýzy rizík, ktorá pozostáva z troch samostatných, ale vzájomne súvisiacich zložiek:
- hodnotenie rizík (vedecké poradenstvo)
- riadenie rizík (opatrenia prijaté na základe vedeckého poradenstva) - komunikácia o rizikách (interaktívna výmena informácií o rizikách počas procesu analýzy rizík).

Od prijatia všeobecného nariadenia o potravinovom práve v roku 2002 vývoj politického, hospodárskeho a spoločenského kontextu ovplyvnil vnímanie a očakávania spotrebiteľov vo vzťahu k potravinovému reťazcu.

Ďalšie informácie a sprievodné dokumenty k téme nájdete na: https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-transparency-and-sustainability-eu-risk-assessment-food-chain_en

V PRÍPADE, ŽE SA DO KONZULTÁCIE ZAPOJÍTE, PROSÍM DAJTE NÁM VEDIEŤ NA sopkueu@sopk.sk