Verejná konzultácia o usmerneniach pre transeurópsku dopravnú sieť (TEN-T)

10.06.2019

 

Do konzultácie sa môžete zapojiť formou ONLINE DOTAZNÍKA

Termín: 24. apríl 2019 - 17. júl 2019

Cieľová skupina: zainteresované strany ako
- verejné orgány (EÚ, štátne, regionálne, miestne)
- železničná, cestná, letecká a vodná infraštruktúra
- realizátori projektu v oblasti infraštruktúry a mobility, infraštruktúry s dvojakým použitím
- prevádzkovatelia komerčnej dopravy (letecká, lodná, železničná, autobusová), podniky mestskej / regionálnej verejnej dopravy,
- dopravcovia a poskytovatelia logistických služieb
- cestujúci
- súkromní užívatelia infraštruktúry (vodiči, cyklisti, chodci atď.)
- poskytovatelia mobilných služieb (integrované plánovanie ciest, predaj cestovných lístkov, spoločná mobilita…)

Cieľ konzultácie: poskytnúť zainteresovaným stranám príležitosť vyjadriť sa k téme a zozbierať informácie, názory a skúsenosti.

Politika Transeurópskej dopravnej siete (Trans-European Transport Network alebo TEN-T) je aj naďalej kľúčová pri podpore voľného obehu tovaru, služieb a občanov v celej EÚ. Je to nástroj na podporu hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti medzi všetkými členskými štátmi a ich regiónmi, ako aj mimo EÚ. Globálne dopravné toky sa menia objemom a smerom a všeobecný dopravný systém prechádza zásadnou transformáciou prostredníctvom digitalizácie, ako aj čistej, prepojenej a autonómnej mobility. Využívanie a efektívnosť infraštruktúry, posilňovanie koncepcií mobility a nové sociálne aspekty v doprave budú v tomto prechode zohrávať kľúčovú úlohu a budú si vyžadovať silnejšiu spoluprácu medzi členskými štátmi a širokou škálou ďalších aktérov - verejných aj súkromných.

Toto hodnotenie je zamerané na posúdenie vplyvu TEN-T ustanovení, pokrok v implementácii, zmeny v tokoch osobnej a nákladnej dopravy, vývoj investícií do vnútroštátnej dopravnej infraštruktúry a potreby zmien a doplnení. Vzhľadom na nové a ďalekosiahle hospodárske, politické, technologické a spoločenské výzvy opísané vyššie Komisia práve začína proces komplexného preskúmania, ktorý sa zaoberá otázkami, ako sú normy a požiadavky na infraštruktúru, implementačné nástroje alebo rôzne aspekty komplexnej siete, opatrenia.

Ďalšie informácie a sprievodné dokumenty k téme nájdete na: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-4706847/public-consultation_en

V PRÍPADE, ŽE SA DO KONZULTÁCIE ZAPOJÍTE, PROSÍM DAJTE NÁM VEDIEŤ NA sopkueu@sopk.sk