Verejná konzultácia o vplyve odpadového hospodárstva na životné prostredie

13.06.2022

Ak ste malá a stredná firma, pozývame Vás zapojiť sa do verejnej konzultácie vplyve odpadového hospodárstva na životné prostredie a revízii rámca EÚ pre odpady. Vyjadrite svoj názor poskytnutím spätnej väzby!

Do konzultácie sa môžete zapojiť formou ONLINE DOTAZNÍKA

Termín: 24. máj 2022 - 16. august 2022

Cieľová skupina:
- jednotlivci (občania), organizácie (školy, úrady atď.) a spoločnosti produkujúce odpad
- spoločnosti a organizácie zaoberajúce sa odpadovým hospodárstvom
- výrobcovia vyrábajúci tovar, ktorý sa nakoniec stane odpadom
- dodávatelia surovín
- dovozcovia a distribútori produktov
- aktéri opätovného použitia (podniky alebo charitatívne organizácie)
- relevantné sú aj sektorové združenia na národnej, regionálnej alebo miestnej úrovni

Cieľ konzultácie: poskytnúť zainteresovaným stranám príležitosť vyjadriť sa k téme a zozbierať informácie, skúsenosti a názory na revíziu rámcovej smernice o odpadoch, na uskutočniteľnosť a možné vplyvy (hospodárske, sociálne a environmentálne) alternatívnych opatrení, zhromaždiť príklady osvedčených postupov a názorov na subsidiaritu možných opatrení. Cieľom revízie je obmedziť tvorbu odpadu, zvýšiť opätovné použitie a zvýšiť nákladovo efektívnu prípravu na opätovné použitie a kvalitnú recykláciu vrátane odpadových olejov a textílií. Revízia preskúma príležitosti na zjednodušenie, aby boli právne predpisy jasnejšie a znížilo sa zaťaženie občanov a podnikov. V rámci tohto hodnotenia vplyvu Komisia preskúma aj možnosti politiky súvisiace so stanovením cieľov na úrovni EÚ v oblasti znižovania plytvania potravinami. Stanovenie takýchto cieľov si vyžaduje stratégia EÚ z farmy na stôl.

Ďalšie informácie a sprievodné dokumenty k téme nájdete na: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13225-Environmental-impact-of-waste-management-revision-of-EU-waste-framework/public-consultation_en

V PRÍPADE, ŽE SA DO KONZULTÁCIE ZAPOJÍTE, PROSÍM DAJTE NÁM VEDIEŤ NA sopkueu@sopk.sk

Ak by ste mali otázky alebo problém pri vypĺňaní, kontaktujte nás:
- Daniela Širáňová
- t.: 02/54433272, e: sopkueu@sopk.sk