Verejná konzultácia o vyhodnotení programu COSME

11.07.2023

Všetky firmy a občanov pozývame zapojiť sa do verejnej konzultácie o vyhodnotení programu COSME. Vyjadrite svoj názor poskytnutím spätnej väzby na podporu podnikania a zlepšovanie podnikateľského prostredia pre MSP.

Do konzultácie sa môžete zapojiť formou ONLINE DOTAZNÍKA

Termín: 15. jún 2023 - 18. september 2023  

Cieľová skupina:
- koneční príjemcovia a organizácie priamo zapojené do programu COSME
- príjemcovia podporných služieb z COSME (napr. klienti v rámci siete Enterprise Europe Network),
-  MSP, ktoré sú konečnými príjemcami podpory v rámci nástroja na poskytovanie záruk za úvery a/alebo kapitálového nástroja pre rast
- finanční sprostredkovatelia pre nástroj na poskytovanie záruk za úvery a/alebo kapitálový nástroj pre rast v rámci COSME
- podnikateľské organizácie na podporu podnikania, združenia, klastrové organizácie

Cieľ konzultácie: poskytnúť zainteresovaným stranám príležitosť vyjadriť sa k téme a zozbierať informácie, skúsenosti a názory na a hodnotené opatrenia programu COSME a skúsenosti s nimi a podnietiť ich, aby prispievali k zhromažďovaniu údajov, ktoré sa zriadia počas hodnotenia, ako sú verejná konzultácia alebo rozhovory, ktoré sú súčasťou podpornej štúdie.

Iniciatíva je hodnotením COSME, programu EÚ pre konkurencieschopnosť podnikov (najmä MSP), ktorý prebiehal v rokoch 2014 až 2020 s rozpočtom 2,3 miliardy EUR. MSP sú chrbtovou kosťou európskeho hospodárstva a poskytujú 85 % všetkých nových pracovných miest. Cieľom Európskej komisie je podporovať podnikanie a zlepšovať podnikateľské prostredie pre MSP, aby im umožnilo naplno využiť ich potenciál v dnešnom svetovom hospodárstve.

Ďalšie informácie nájdete na: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13399-COSME-programme-evaluation/public-consultation_sk

V PRÍPADE, ŽE SA DO KONZULTÁCIE ZAPOJÍTE, PROSÍM DAJTE NÁM VEDIEŤ NA sopkueu@sopk.sk

Ak by ste mali otázky alebo problém pri vypĺňaní, kontaktujte nás:
- Daniela Širáňová
- t.: 02/54433272, e: sopkueu@sopk.sk