Verejná výzva SOPK na podanie ponúk na: demonštračné projekty pilotného overenia finančnej podpornej schémy transferu Smart Factory inovácií v rámci projektu Smart Factory Hub

03.12.2018

Predmetom verejnej výzvy je vypracovanie DEMONŠTRAČNÉHO PROJEKTU NA PILOTNÉ OVERENIE TRANSFERU „SMART FACTORY“ INOVÁCIÍ S PODPORNOU FINANČNOU SCHÉMOU (KUPÓNY/VOUCHERY) V RÁMCI PROJEKTU SMART FACTORY HUB (SFH) vo forme ponuky predloženej ad hoc konzorciom, tvoreným výrobne orientovaným malým alebo stredným podnikom, registrovaným v Slovenskej republike, a zahraničným poskytovateľom „smart factory“ inovácie, ktorý je podnikateľským subjektom registrovaným v jednej zo zvyšných deviatich partnerských krajín dunajského regiónu, zapojených do projektu SFH (AT, BG, CZ, DE, HU, HR, RO, RS a SI).

Cieľom demonštračného projektu je vyriešiť špecifický problém vo výrobne orientovanom MSP zo SR, ktorý bude mať vplyv na: 1) nákladovú efektívnosť, (2) zabezpečenie kvality alebo (3) riadenie rizík, a následne podporí prechod tohto MSP na Priemysel 4.0.

Ponuka na demonštračný projekt musí obsahovať záverečnú správu – Štúdiu uskutočniteľnosti (Feasibility study) pilotného transferu „smart factory“ inovácie, ktorá patrí do aspoň jednej zo schválených oblastí v rámci projektu Smart Factory HUB.