Vyhlásenie súťaže „VEĽKÁ CENA SOPK“ pre rok 2020 (19. ročník súťaže)

21.10.2020

Slovenská obchodná a priemyselná komora má eminentný záujem, aby podnikateľská etika uplatňovaná v širokom okruhu podnikateľských subjektov na Slovensku vytvárala podmienky a umožňovala prienik morálky a spoločenskej zodpovednosti do ekonomických, ako aj do užších obchodných vzťahov a tým ovplyvňovala efektívnosť podnikania a prispievala tak aj k pozitívnemu vývoju slovenskej ekonomiky ako celku.

SOPK od roku 2002 vyhlasuje súťaž – Veľká cena SOPK - zameranú na dodržiavanie etických princípov v podnikaní v záujme rozšíriť okruh tých podnikateľov na Slovensku, ktorí budú dôveryhodným subjektom pre svojich obchodných partnerov, svojich spotrebiteľov
a zákazníkov, pre svojich zamestnancov, pre príslušné orgány štátnej správy a širokú verejnosť, ale napokon aj vzorom pre svojich konkurentov.

Prihlášku do súťaže pre rok 2020, vrátane odporúčanej dokumentácie pre hodnotenie možno zasielať Úradu SOPK od septembra 2020 do konca februára 2021. Subjekty budú do súťaže zaraďované na základe úplne a pravdivo vyplnenej prihlášky, ktorú treba zaslať, alebo doručiť na adresu: Slovenská obchodná a priemyselná komora, Grösslingová 4, 816 03 Bratislava.

Pravidlá súťaže Veľká cena SOPK, Prihlášku vrátane kritérií a podmienok súťaže a Doterajšie výsledky súťaže nájdete TU ◄

Podrobnejšie informácie záujemcom poskytnú všetky regionálne komory SOPK alebo Ing. Darina Knapiková, tajomníčka predsedu SOPK, tel. 02/54433846, e-mail: darina.knapikova@sopk.sk.