Vyslanie zamestnancov do Holandska

05.09.2023

 

Piata najväčšia ekonomika eurozóny je cieľom ekonomických ambícií mnohých slovenských podnikateľov. Krajina s mierou nezamestnanosti približne 3,5 % a pomerne vysokou úrovňou minimálnej mzdy ponúka zaujímavé pracovné príležitosti.

Ak máte záujem vysielať svojich zamestnancov do Holandska, prečítajte si tento článok a dozviete sa, kedy je potrebné povolenie na pobyt či pracovné povolenie, získate informácie o sociálnom a zdravotnom zabezpečení ako aj o minimálnej mzde, pracovnom čase a DPH. Prajeme príjemné čítanie.

Podmienky na pobyt v Holandsku, pracovné povolenie a kvalifikačné predpoklady

Zamestnávateľ, ktorý vysiela zamestnancov na územie Holandska je povinný preveriť, či zamestnanci spĺňajú podmienky na pobyt. Pokiaľ zamestnanec pochádza z krajiny mimo EÚ alebo EHP bude potrebovať povolenie na pobyt alebo krátkodobé vízum na pobyt v Holandsku. Vyslaní zamestnanci s pobytom dlhším ako 4 mesiace sú povinní zaregistrovať sa v meste, v ktorom majú bydlisko počas pobytu v Holandsku a získať služobné číslo občana (BSN).

O pracovné povolenie pre vyslaných pracovníkov musíte požiadať, ak sú z krajín mimo EHP/Švajčiarska na obdobie kratšie ako tri mesiace. Zamestnanci medzinárodnej spoločnosti, ktorí sú vyslaní do Holandska na obdobie dlhšie ako tri mesiace, potrebujú povolenie na pobyt pre zamestnancov presunutých v rámci spoločnosti.

Ak už zamestnanec získal povolenie na pobyt v inej krajine EÚ, nie je potrebné oň znovu žiadať ani žiadať o pracovné povolenie, ale musí to oznámiť Agentúre pre poistenie zamestnancov (UWV) vyplnením formulára Vnútropodnikový presun. Pokiaľ firma sídli v EÚ/EHP alebo vo Švajčiarsku nemusí žiadať o pracovné povolenie, ale je povinná oznámiť skutočnosť Agentúre pre poistenie zamestnanosti vyplnením formulára Oznámenie o cezhraničných službách.

Pracovné povolenie je potrebné v týchto prípadoch:

 • ak ide o zamestnanca mimo krajín EÚ a EHP a Švajčiarska;
 • ak bude zamestnanec vykonávať inú prácu, než na akú bolo predtým udelené pracovné povolenie;
 • ak platnosť pracovného povolenia danému zamestnancovi čoskoro vyprší.

Existujú 2 typy pracovných povolení:

1, Pracovné povolenie typu (TWV) je určené pre tieto situácie:

 • zamestnanec príde pracovať do Holandska na menej ako 3 mesiace;
 • zamestnanec je už v Holandsku a má povolenie na pobyt. (Toto je často prípad zahraničných študentov a žiadateľov o azyl.);
 • zamestnanec prichádza pracovať do Holandska na viac ako 3 mesiace, ale neprichádza sem bývať.

O TWV môže zamestnávateľ požiadať na UWV, zamestnanec to nemôže urobiť sám. Pre žiadosť o TWV platia aj ďalšie podmienky. O aké podmienky ide, závisí od kategórie (skupiny), do ktorej je vyslaný zamestnanec zaradený. Požiadať o TWV je možné na web stránke Žiadosť o pracovné povolenie TWV. Rozhodnutie o žiadosti obdrží žiadateľ do 5 týždňov.

2, Kombinované povolenie na pobyt a prácu (GVVA) požiada zamestnávateľ, ak zamestnanec bude pracovať v Holandsku viac ako 3 mesiace v prípade, že:

 • zamestnanec nemá povolenie na pobyt;
 • zamestnanec prichádza bývať do Holandska.

O GVVA môže požiadať zamestnávateľ na IND (Imigračný a naturalizačný úrad) a môže to urobiť aj zamestnanec sám. IND žiada UWV o radu. UWV posudzuje, či zamestnanec spĺňa podmienky pre GVVA. O aké podmienky ide, závisí od kategórie (skupiny), do ktorej je vyslaný zamestnanec zaradený.

Pri žiadosti o TWV alebo GVVA platia rovnaké podmienky. UWV posudzuje, či vaša žiadosť spĺňa podmienky (existujú aj výnimky). Predlženie pracovného povolenia je potrebné uskutočniť pred uplynutím platnosti pracovného povolenia.

Niektoré profesie je možné vykonávať v danej krajine len vtedy, ak majú vyslaní zamestnanci príslušnú kvalifikáciu. Osvedčenie o kvalifikácii musí byť oficiálne uznané príslušným orgánom v krajine, kde bol získaný. Viac o odborných kvalifikáciách a diplomoch sa dozviete na tomto odkaze.

Zamestnávateľ je povinný nájsť ubytovanie pre vyslaných zamestnancov s rešpektovaním pravidiel danej obce/mesta, kde budú zamestnanci pracovať v prípade:

 • ak vyslaní zamestnanci potrebujú pracovné povolenie;
 • ak je to zahrnuté ako ustanovenie v kolektívnej zmluve pre dané odvetvie podnikania;
 • pracovnej agentúry alebo spoločnosti so sídlom mimo Holandska, ktorá zamestnáva pracovníkov v Holandsku.

Samostatne zárobkovo činné osoby sú povinní nájsť vlastné ubytovanie. Expertisecentrum Flexwonen (EF)  poskytuje rady ohľadom dočasného ubytovania.

Poistenie na účely sociálneho a zdravotného zabezpečenia

Pri vyslaní zamestnancov ostávajú zamestnanci v mnohých prípadoch sociálne poistení v domovskej krajine, kedy požiadajú o vydanie formulára A1. Pokiaľ ale vyslaný zamestnanec nemôže získať formulár A1 v domácej krajine, je potrebné zaregistrovať sa pre sociálne poistenie v Holandsku a zamestnávateľ je povinný odvádzať príslušné zrážky zo mzdy. V tomto prípade je zamestnanec povinný uzavrieť zároveň aj zdravotné poistenie v Holandsku.

Zákon o zdravotnom poistení rozoznáva 2 druhy zdravotného poistenia v Holandsku:

1, Povinný základný balík zdravotného poistenia (štandardná starostlivosť)

2,  Doplnkové poistenie

Ak ste samostatne zárobkovo činná osoba a holandská daňová a colná správa považuje váš príjem za výsledok iných činností, budete musieť zaplatiť príspevok Zvw. Na tento účel vám po podaní daňového priznania zašlú platobný výmer.

Dávka zdravotnej starostlivosti je príspevok na náklady na vaše zdravotné poistenie. To, či máte nárok na zdravotnú dávku, závisí okrem iného od výšky vášho príjmu. O dávku zdravotnej starostlivosti môžete požiadať prostredníctvom Holandskej daňovej a colnej správy.

Zamestnanie nepoistených pracovníkov – všetci zamestnanci v Holandsku musia uzavrieť holandské zdravotné poistenie. Ak to niekto nespraví, Holandský centrálny administratívny úrad (CAK) to urobí za neho.

Registrácia v holandskej daňovej a colnej správe

Vo väčšine prípadov je zamestnávateľ povinný odvádzať za svojich zamestnancov daň zo mzdy v Holandsku. Aby mohol zamestnávateľ platiť daň zo mzdy, potrebuje mať k dispozícií služobné číslo občana (BSN) každého zamestnanca alebo číslo daňového a sociálneho poistenia. Zamestnanec si ho vyzdvihne (po dohode) na  Daňovej a colnej správe. Niekedy je zamestnávateľ povinný zaplatiť aj DPH, čo si vyžaduje registráciu na Medzinárodnom úrade holandskej daňovej a colnej správy.

V prípade, že organizácia prevádzkuje spoločnosť v Holandsku a zamestnáva dočasných zamestnancov prostredníctvom sprostredkovateľa (agentúra práce alebo agentúra pre dočasné pridelenie) alebo zadáva prácu dodávateľovi/subdodávateľovi musia druhé strany (sprostredkovateľ alebo dodávateľ/subdodávateľ) za týchto dočasných zamestnancov zaplatiť daň zo mzdy. Organizácia ako prenajímateľ za ňu zodpovedá.

Ak sprostredkovateľ alebo (sub)dodávateľ nezaplatí daň zo mzdy, Holandská daňová a colná správa (Belastingdienst) môže brať na zodpovednosť prenajímateľa a môže udeliť pokutu. Ak s tým prenajímateľ nesúhlasí, môže do 6 týždňov od rozhodnutia podať námietku.

Ak zamestnávateľ zamestnáva zamestnancov prostredníctvom sprostredkovateľa, Holandská daňová a colná správa môže tohto zamestnávateľa taktiež považovať za zodpovedného za DPH (daň z obratu), ktorú tento sprostredkovateľ dlhuje za vykonanú prácu. Aby sa zamestnávateľ vyhol neželaným situáciám, odporúčame spolupracovať so sprostredkovateľmi alebo (sub)dodávateľmi, ktorí majú značku kvality SNA od Holandskej nadácie pre pracovné normy. Certifikované agentúry môžete nájsť v registri SNA.

Oznamovacia povinnosť pre spoločnosti z EHP a Švajčiarska

Ak sa organizácia nachádza v EHP alebo Švajčiarsku a vysiela dočasných pracovníkov do Holandska, zamestnávateľ je povinný oznámiť ich vyslanie holandskej vláde prostredníctvom online oznamovacieho systému. V podrobnostiach bude uvedené napr., ako dlho tam zostanú, akú prácu budú vykonávať a ďalšie. Poznámka: oznamovacia povinnosť sa nevzťahuje na príležitostné práce, ako sú obchodné stretnutia, konferencie alebo núdzové opravy. Niektorí poskytovatelia služieb, ako napríklad prepravné spoločnosti, musia informovať holandskú vládu iba raz ročne. Ďalšie podrobnosti o týchto osobitných pravidlách nájdete na webovej stránke Government.nl, kde nájdete aj odkaz na kontrolný zoznam všetkých údajov, ktoré je potrebné odoslať.

Oznamovaciu povinnosť stanovuje zákon o podmienkach zamestnávania vyslaných pracovníkov v EÚ (Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers, WagwEU), holandská implementácia smerníc EÚ, ako je smernica o vysielaní pracovníkov a smernica o presadzovaní smernice o vysielaní pracovníkov. Holandský úrad práce môže uložiť správnu pokutu za nesplnenie oznamovacej povinnosti, povinnosti mať k dispozícii doklady alebo informačnej povinnosti.

Kolektívna zmluva

Niektoré odvetvia v Holandsku majú uzatvorenú kolektívnu zmluvu (CAO). Ak Ministerstvo sociálnych vecí a zamestnanosti vyhlásilo CAO za záväznú, musíte ako zahraničný zamestnávateľ dodržiavať niekoľko kľúčových ustanovení. Existujú 2 typy kolektívnych zmlúv:

1, odvetvové kolektívne zmluvy

2, podnikové kolektívne zmluvy

Zamestnávateľ je povinný v individuálnej pracovnej zmluve uviesť, či sa uplatňuje CAO a presne ktorá. Ak sa CAO uplatňuje, vzťahuje sa na všetkých zamestnancov. Ak si CAO a pracovná zmluva odporujú, má prednosť CAO.

Pracovný čas, minimálna mzda

Zahraničný zamestnávateľ, ktorý vedie podnik mimo Holandska a má v úmysle dočasne vyslať zamestnancov do Holandska alebo zamestnáva v Holandsku zahraničných zamestnancov (prostredníctvom sprostredkovateľa/dodávateľa/subdodávateľa), je povinný dodržiavať zákonné predpisy týkajúce sa pracovného času a času odpočinku. Pracovný čas upravuje Zákon o pracovnom čase, podľa ktorého je zamestnávateľ povinný:

 • evidovať odpracované hodiny;
 • viesť pracovný rozvrh písomne a zamestnanci musia mať možnosť doň nahliadnuť;
 • pri určovaní rozvrhu práce zohľadniť osobné pomery zamestnancov (opatrovateľské povinnosti, vzdelávanie a odbornú prípravu a dobrovoľnícku činnosť);
 • zamestnanec musí byť informovaný včas o zmenách pracovného rozvrhu (aspoň 28 dní pred nadobudnutím účinnosti zmien, pokiaľ nebola iná dohoda).

Pre niektorých zamestnancov, profesie a pracovné podmienky existujú výnimky a doplnky k všeobecným pravidlám pre pracovný čas, čas odpočinku a prestávky.

Každý, kto pracuje v Holandsku, má nárok na holandskú minimálnu mzdu a príspevok na dovolenku. Pokiaľ vedie zahraničný zamestnávateľ spoločnosť mimo Holandska a zamestnáva pracovníkov na dočasnú prácu v Holandsku ako aj v prípade, ak je spoločnosť založená v Holandsku a zamestnáva zahraničných zamestnancov (prostredníctvom sprostredkovateľa/dodávateľa/subdodávateľa), je povinný vyplácať aspoň túto holandskú minimálnu mzdu.

Holandská minimálna mzda sa skladá zo základnej mzdy a rôznych príplatkov (napr. za prácu na zmeny a nepravidelný pracovný čas). Každých 6 mesiacov (1. januára a 1. júla) sa minimálna mzda upravuje. Podľa toho zamestnávateľ je povinný upraviť mzdy svojich zamestnancov. Výška minimálnej mzdy, ktorú zamestnávateľ vypláca svojmu zamestnancovi, závisí od počtu odpracovaných hodín. Pri práci na čiastočný úväzok je minimálna mzda úmerne nižšia. Mzda nesmie byť nižšia ako zákonom stanovená minimálna mzda. Zamestnanec zo svojej hrubej mzdy prispieva na sociálne zabezpečenie, ako je starobný dôchodok (AOW)poistenie v nezamestnanosti (WW). Pri úkolovej mzde musí byť zamestnancovi zaplatená aspoň minimálna mzda. Pri nadčasovej práci je potrebné zaznamenať, koľko hodín navyše zamestnanec odpracoval. Tieto záznamy musia preukazovať, že zamestnancovi za ďalšie hodiny bola zaplatená aspoň minimálna mzda.

Zamestnávateľ je povinný viesť mzdové záznamy pre Holandskú daňovú a colnú správu a podávať daňové priznania zo mzdy. Po registrácii na Daňovej a colnej správe dostane zamestnávateľ výzvu na podanie daňového priznania.

Platenie DPH

Zahraničný zamestnávateľ je povinný účtovať daň z obratu (DPH) za služby poskytnuté holandskému zákazníkovi jeho zamestnancami. V takom prípade musí podať daňové priznanie k DPH v Holandsku. Niekedy sa však daň z obratu prenesie na holandského zákazníka a zahraničná organizácia nemusí platiť DPH.

Zahraničný zamestnávateľ by si mal zistiť, či je v jeho prípade potrebná registrácia. Ak áno, musí použiť formulár Žiadosť o pridelenie identifikačného čísla DPH pre zahraničných podnikateľov. Iné pravidlá platia, ak má spoločnosť sídlo v Holandsku, a to buď so sídlom, alebo s pobočkou. Viac sa dozviete TU.

To, aké podmienky je potrebné splniť pred vyslaním zamestnancov alebo sprostredkovaním pracovnej sily sa dočítate v článku Zahraničná pracovná cesta vs. vyslanie zamestnanca.

 

Tento článok má informatívny charakter. Nakoľko existujú aj v holandskom pracovnom práve rôzne výnimky, odporúčame, aby ste svoje záležitosti konzultovali s odborníkmi. Potrebné informácie vám radi získame prostredníctvom našich holandských partnerov.

Kontakt: Enterprise Europe Network pri UVP TECHNICOM, e-mail: een@uvptechnicom.sk

Použité zdroje:

https://business.gov.nl/running-your-business/staff/posting-and-outsourcing/posting-employees-to-the-netherlands/

https://www.uwv.nl/werkgevers/werkvergunning/welke-werkvergunning-heb-ik-nodig/detail/wanneer-vraag-ik-twv-aan