Výsledky projektu EDU4future zaujali

03.07.2023

Projekt „Vzdelávať pre budúcnosť“ (EDU4future), ktorý realizovala Trenčianska regionálna komora SOPK s partnermi z Európskej únie, zaradili hodnotitelia medzi príklady dobrej praxe európskeho programu Erasmus+.

Cieľom projektu EDU4future bolo vyhodnotiť „Ako sa požiadavky trhu práce s osobitným zreteľom na digitalizáciu a Priemysel 4.0 prenášajú do odborného vzdelávania a prípravy v jednotlivých partnerských krajinách“.

Konzorcium projektu EDU4future tvorilo odborne silné partnerstvo Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory, skúseného poskytovateľa odborného vzdelávania Akademie für beruftliche Bildung GmbH, Drážďany, expertnej inštitúcie pre analýzu dát a prognóz na trhu práce TREXIMA, spol. r.o., Zlín, konzultačnej spoločnosti spájajúcej verejné inštitúcie, aktérov na podporu inovácií a regionálnych malých a stredných podnikov, ktoré čelia výzvam digitálnej transformácie, CONPLUSULTRA GmbH, St. Pölten, organizácie pre vzdelávanie v oblasti technológií a inovácií talianskeho regiónu Veneto t2i - trasferimento tecnologico e innovazione s.c.a r.l, Verona a nováčika v programe Erasmus+, malej poradenskej univerzitnej spin-off spoločnosti zo Slovinska, G&P svetovanje Gregor Jagodič.

Hlavným výstupom projektu je Príručka odporúčaní pozostávajúca z odporúčaní uplatniteľných vo všetkých krajinách Európskej únie a odporúčaní určených pre krajiny partnerov. Tvorbe dokumentu predchádzala Porovnávacia analýza situácie v partnerských krajinách, Národné správy partnerských krajín s príkladmi dobrej praxe spracovanými na základe jednotnej metodiky. Toto prispelo k naplneniu iných dlhodobých cieľov týkajúcich sa prípravy pracovníkov zajtrajška zameraných na zvýšenie informovanosti o možnostiach, ktoré ponúkajú nové sektory, podporu zamestnanosti mládeže a znižovanie rodových rozdielov, podporu mobility a pomoc pri budovaní pocitu jednoty a spolupatričnosti k Európskej únii ako spoločenstvu a posilnenie stability kvalifikovanej pracovnej sily v ťažkých časoch.

Projekt dal impulz Trenčianskej regionálnej komore SOPK na zapojenie sa do viacerých iniciatív, ako je European Vocational Skills Week a na národnej úrovni Digitálna koalícia – národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky.

Viac informácií o projekte: https://erasmus-plus.ec.europa.eu/projects/


Ján Václav
riaditeľ Trenčianskej regionálnej komory SOPK
www.sopk.sk/tn