Výzva EIT Food 2022 otvorená!

14.12.2021

EIT Food 2022 otvoril výzvu na predkladanie návrhov so zámerom maximalizovať spoločenský, hospodársky a environmentálny vplyv inovatívnych nápadov a konzorcií v rámci rámca vplyvu EIT Food, ako je opísaný v Strategickom programe na roky 2021 – 27. Viac informácií k výzve na predkladanie návrhov sa nachádzajú v tomto dokumente.

EIT Food vyzýva konzorciá organizácií, aby predložili návrhy na spoločné činnosti, ktoré prinesú na trh inovatívne technologické riešenia v agropotravinárskom sektore.

EIT FOOD 2021

Rámec vplyvu EIT Food sa zameriava na štyri hlavné ciele vplyvu na zmenu potravinového systému:

  1. Zlepšenie podmienok na zvýšenie dôvery verejnosti v potravinový systém
  2. Zníženie relatívneho rizika obezity a výskytu neinfekčných ochorení (NCD) v cieľových skupinách v dôsledku známych stravovacích faktorov
  3. Zlepšenie environmentálneho vplyvu agropotravinárskych systémov
  4. Umožnenie prechodu na obehové a udržateľné hospodárstvo

 

Návrhy reagujúce na túto výzvu musia obsahovať tieto kľúčové prvky:

  • Navrhnúť jedno alebo viac komerčne životaschopných inovatívnych technologických riešení blízkych uvedeniu na trh, ktoré sú v súlade so zameraním EIT Food, výzvami a rámcom vplyvu (viac informácií nájdete v usmerneniach k výzve 2022).
  • Inovatívne riešenia musia mať v čase predloženia návrhu úroveň TRL 7.
  • Všetky navrhované činnosti, bez ohľadu na dĺžku trvania činnosti, musia do 31. decembra 2023 uviesť na trh aspoň jedno inovatívne riešenie vrátane vytvorených príjmov vo výške aspoň 10 000 EUR. Činnosti končiace v roku 2024 musia uviesť na trh ďalšiu inováciu do 31. decembra 2024.

 

Kto sa môže zúčastniť?

Výzva 2022 je otvorená pre všetky organizácie oprávnené na financovanie z programu Horizont Európa. Predloženie návrhu nie je podmienené tým, aby ste boli partnerom EIT Food. Organizácie, ktoré sa chcú zúčastniť na výzve, musia byť oprávnené na financovanie z prostriedkov EÚ podľa pravidiel programu Horizont Európa, napr. musia byť registrované v Európe alebo pridružených krajinách.

Všetky organizácie, ktoré uspejú v tomto procese výzvy, budú musieť dokončiť proces prijímania, aby sa stali partnermi ZIS, a pristúpiť k dohode o grante (GA) podpísanej s EIT. Budú sa tiež musieť formálne stať potravinovým partnerom EIT pred plánovaným dátumom začatia činnosti. Ďalšie informácie týkajúce sa kategórií potravinového partnerstva EIT, zodpovedajúcich práv a povinností a formuláre žiadosti sú k dispozícii tu. Ďalšie podrobnosti týkajúce sa požiadaviek na konzorcium a organizačných kritérií sú k dispozícii v usmerneniach k výzve na rok 2022.

Ak sa chcete zapojiť do výzvy, všetky aktivity musia predložiť úplný návrh v online platforme PLAZA.

 

Dôležité termíny:

-  Uzávierka výzvy: 14. január 2022

 - Panelová prezentácia: 14. – 25. marca 2022

 - Oznámenie o vybraných návrhoch: 25. – 29. apríla 2022

 

Prevzaté z portálu Národnej kancelárie Horizontu