Výzva EIT Health RIS Innovation je otvorená

11.11.2021

EIT Health InnoStars podporí projekty v oblasti zdravotníctva v počiatočnej fáze rozvoja. Cieľom programu je financovať fázu overovania koncepcie vysokokvalitných, silných a vyvážených projektov, na ktorých sa budú podieľať miestni aktéri vrátane podnikov a akademických/výskumných/zdravotníckych inštitúcií zameraných na 6 oblastí záujmu EIT Health:

  • Reforming Care Pathways 
  • Healthcare Transformation 
  • Harnessing Real-world Data
  • Bringing Care Home
  • Health in the Workplace
  • Fostering Healthier Lives

Ďalší ročník výzvy EIT Health RIS Innovation je otvorený

Výzva EIT Health RIS Innovation podporí spoluprácu aspoň dvoch právnych subjektov, pričom sa očakáva zapojenie podnikateľských a zároveň zapojenie akademických subjektov, resp. výskumných pracovísk alebo zdravotníckych inštitúcií.

 

Oprávnené krajiny EIT Health RIS sú: Chorvátsko, Česká republika, Estónsko, Grécko, Maďarsko, Taliansko, Lotyšsko, Litva, Portugalsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko. Cieľom schémy EIT Health RIS je podporovať inovácie v oblasti zdravotníctva v krajinách s nižším inovačným potenciálom prostredníctvom rozvoja a nových produktov a služieb zdravotnej starostlivosti. 

 

Finančná podpora je určená na ďalší rozvoj projektu/služby/produktu. Projektové partnerstvá budú financované maximálne do výšky 75 000 EUR; požadované finančné prostriedky na jedného partnera nesmú presiahnuť 25 000 EUR. Oprávnené náklady neziskových organizácií a mikropodnikov a malých podnikov sú financované do výšky 100 %.  Stredné podniky budú financované len do výšky 70 %. Veľké podniky nemôžu získať finančné prostriedky, ale môžu byť súčasťou partnerstva a môžu využívať možnosti vytvárania sietí.  

Súčasťou podporených projektov bude aj účasť na tréningoch (bootcamps) a mentoringové aktivity.

 

Termín na predkladanie žiadostí: 18. december 2021

 

Viac informácií nájdete na stránkach Národnej kancelárie Horizontu.