Výzva na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja

31.01.2018

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameraná na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja v rámci domény Priemysel pre 21. Storočie. Výzvu vyhlásilo Ministerstvo hospodárstva ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Výskum a inovácie.

Termín uzavretia 1. kola: 16.04.2018

Termín uzavretia 2. kola: 29.06.2018

Maximálna a minimálna výška príspevku:

Minimálna výška: 200 000 EUR.

Maximálna výška: 4 mil. EUR.

Kompletná výzva s prílohami je dostupná na stránke OPVaI: https://www.opvai.sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-projekty/15122017_vyzva_opvai-mhdp2017122-12/