Výzva na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja v Bratislavskom kraji

12.10.2018

Ministerstvo hospodárstva SR dňa 8. októbra 2018 vyhlásilo výzvu v rámci operačného programu Výskum a inovácie zameranú na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja v Bratislavskom kraji.

Kód výzvy: OPVaI-MH/DP/2018/2.2.2-20

Alokácia: 15 000 000 EUR

Oprávnené územie: územie Bratislavského kraja

Cieľom výzvy je podporiť inovačné aktivity v podnikoch v Bratislavskom kraji prostredníctvom aplikovaného výskumu, experimentálneho vývoja a tiež aktivitami zameranými na ochranu práv duševného vlastníctva. Každý podporený projekt musí preukázať súlad s niektorou z nasledujúcich domén inteligentnej špecializácie:

  •          Dopravné prostriedky pre 21. storočie,
  •          Priemysel pre 21. storočie,
  •          Zdravé potraviny a životné prostredie,
  •          Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie,
  •          Digitálne Slovensko a kreatívny priemysel.

Hlavné aktivity projektu musia byť zamerané na priemyselný výskum a/alebo experimentálny vývoj, prípadne ochranu práv duševného vlastníctva. V rámci výzvy môžu byť podporené malé, stredné aj veľké podniky, pričom na realizácii projektov sa môžu podieľať aj výskumné organizácie. Oprávnené sú projekty realizované výlučne na území Bratislavského kraja.

V rámci výzvy sú k dispozícii prostriedky vo výške 15 miliónov eur. Maximálna výška príspevku na jeden projekt je 1 milión eur, minimálna výška 200-tisíc eur.

Hodnotenie žiadostí bude prebiehať v rámci hodnotiacich kôl, pričom uzávierky prvých dvoch hodnotiacich kôl sú naplánované na 31. januára a 29. marca 2019. Uzávierky prípadných ďalších kôl budú nasledovať v dvojmesačných intervaloch. Výzva je vyhlásená ako otvorená, teda k jej uzavretiu dôjde až po vyčerpaní prostriedkov, prípadne na základe rozhodnutia poskytovateľa.

 

Viac informácií môžete získať na webovom sídle www.opvai.sk a prostredníctvom e-mailovej adresy vyzvy@mhsr.sk