Zatriedenie virtuálnych tovarov a služieb

04.08.2023

Oblasť vývoja nových technológií ako metaverzum (angl. metaverse), umelá inteligencia (AI), blockchain, NFT, ktoré majú široké možnosti využitia nielen v súčasnosti, ale najmä v budúcnosti, si vyžiadala potrebu úprav v medzinárodnom triedení výrobkov a služieb pre potreby registrácie ochranných známok.

VIRTUÁLNE TOVARY
Vznikajú otázky, do ktorej triedy v prihláške ochrannej známky zatriediť „virtuálne tovary“ alebo „virtuálne služby“. Týmito otázkami sa zaoberalo aj zasadnutie Výboru expertov Niceskej únie na svojom 33. zasadnutí konanom v prvom májovom týždni tohto roka v Ženeve.

Virtuálne tovary bez bližšieho spresnenia sú pojmy nejasné a nepresné, v prihláške ochrannej známky sa musia uviesť s bližšou špecifikáciou (napr. „virtuálne odevy“, „virtuálne kabelky“, „virtuálne kolobežky“ a pod.), pričom budú patriť do triedy 9 medzinárodného triedenia (nie je podstatné, či sú alebo nie sú sťahovateľné). Inak povedané, virtuálne tovary sa nezatrieďujú do rovnakých tried ako fyzické tovary, ale vždy sú zatrieďované do triedy 9 medzinárodného triedenia (ako digitálny obsah). V prípade, ak je prihláška ochrannej známky nárokovaná aj pre „maloobchodné služby“ v triede 35 medzinárodného triedenia týkajúce sa uvedených tovarov, predmetné služby je potrebné špecifikovať ako „maloobchodné služby s virtuálnymi odevmi, s virtuálnymi kabelkami, s virtuálnou obuvou“.

Pre zatriedenie virtuálnych služieb platí, že virtuálne služby sú v princípe zatrieďované podľa základnej povahy danej služby, avšak berie sa do úvahy dopad (vplyv) služby na reálny svet.

  • V prípade, že sa služba z reálneho sveta poskytuje vo virtuálnom prostredí a nemení sa účel ani výsledok služby, takáto služba sa zatrieďuje do rovnakej triedy ako reálna služba, napr. „finančné konzultačné služby“ sú rovnako ako „finančné konzultačné služby poskytované vo virtuálnom prostredí“ zatrieďované do triedy 36 medzinárodného triedenia.
  • V prípade, že služba vo virtuálnom prostredí napodobňuje službu z reálneho sveta a účel alebo výsledok reálnej služby sa môže zmeniť, trieda, do ktorej sa takáto virtuálna služba zatriedi, sa určuje podľa vplyvu na reálny svet, napr. „virtuálne prepravné služby v počítačových hrách“ sú zatrieďované do triedy 41, a nie do triedy 39 medzinárodného triedenia ako služba „preprava“.

NFT
je skratka pre Non-fungible token, čo v preklade znamená nezameniteľný, alebo aj nenahraditeľný token. Ide o jednotku dát, ktorá sa používa ako prostriedok na preukázanie vlastníctva digitálnej alebo aj fyzickej položky (digitálny identifikátor). Každý takýto token je jedinečný a nezameniteľný za iný a informácie o jeho vlastníctve sú uložené v blockchaine, čo bráni ich falšovaniu. Môžu sa vzťahovať na akýkoľvek digitálny obsah – obrázky, tweety, texty, hudobné diela, videá, pričom v blockchaine samotný produkt nie je uložený. V súčasnosti sa NFT najviac využíva v oblasti umenia a zberateľstva v rámci potvrdenia vlastníctva digitálneho obsahu, ale počíta sa s ich využitím aj na fyzické predmety. Doklad o vlastníctve NFT sa uchováva v kryptopeňaženke. Využiteľnosť NFT v budúcnosti by mohla byť napr. pri overovaní zmlúv, tiež overovaní digitálneho a fyzického obsahu, čiže by mohli zjednodušiť niektoré legislatívne procesy a tiež by mohli slúžiť ako doklad o vlastníctve akéhokoľvek výrobku, nehnuteľnosti.

Čo sa týka zatriedenia NFT na známkovo-právne účely, je potrebné zdôrazniť, že samotný pojem NFT nie je akceptovateľný z dôvodu chýbajúcej jasnosti a presnosti. Vždy sa musí vzťahovať na konkrétny tovar alebo službu, resp. musí byť bližšie špecifikovaný ako konkrétna služba súvisiaca s NFT. Tovary a služby overené NFT sú klasifikované podľa toho, na čo sa digitálny identifikátor (NFT) vzťahuje, napr. „digitálne umenie overené nezameniteľnými tokenmi (NFT)  sa zatriedi do triedy 9, „kabelky overené nezameniteľnými tokenmi (NFT)“ sa zatriedia do triedy 18 a „alkoholické nápoje overené nezameniteľnými tokenmi (NFT)“ sa zatriedia do triedy 33. Služby overené NFT sa zatriedia do príslušných tried ako reálne služby.

Zdroj: Úrad priemyselného vlastníctva SR pre SOPK