Pripravte sa na nové pravidlá GDPR

25.04.2018 | Prešov, Slovensko
Odborné školenie pre podnikateľov.

Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov (GDPR - General Data Protection Regulation) vstúpi do platnosti už 25.5.2018. Ste pripravení?

Úprava nariadenia GDPR sa dotkne takmer každého podnikateľa, ktorý akýmkoľvek spôsobom prichádza do kontaktu s údajmi ako napríklad mená a priezviská (zamestnancov, zákazníkov, a pod.), bydliská, dátumy narodení a rodné čísla, obchodné mená spoločností, IČO, emailové adresy, telefónne čísla, fotografie, a mnohé ďalšie. Podnikateľ je povinný zabezpečiť ochranu týchto údajov v súlade s novým nariadením.

Najvýznamnejšie povinnosti subjektov a zmeny v oblasti ochrany osobných údajov podľa novej právnej úpravy :
• povinnosť vymedzených subjektov ustanoviť zodpovednú osobu,
• povinnosť upraviť príslušnú dokumentáciu a prispôsobiť ju novej právnej úprave,
• zmeny v oblasti súhlasu so spracúvaním osobných údajov,
• zavedenie likvidačných pokút za porušenie povinností (pokuty až do 20 miliónov eur alebo 4% z obratu),
• nové práva dotknutých osôb (právo na informácie a prístup k osobným údajom, právo na opravu, právo byť zabudnutý),
• nové povinnosti zodpovednej osoby,
• viaceré nové povinnosti pre osoby spracúvajúce osobné údaje.

Program školenia:

  • Základné zmeny, ktoré prinesie nové Nariadenie GDPR
  • Praktické dôsledky pri nesplnení povinností
  • Nové povinnosti voči subjektom osobných údajov, vedenie povinnej evidencie 
  • Konkrétne kroky, ako začať s prípravou na GDPR,
  • Praktické príklady a odporúčania k prijatiu a vypracovaniu potrebnej dokumentácie

Info o lektoroch:

JUDr. Renáta Bačárová, PhD. , LL. M. pôsobí ako advokátka a vysokoškolská učiteľka. Špecializuje sa na oblasť ochrany duševného vlastníctva, ochrany osobných údajov, transferu technológií a mediálne právo. Je členku pracovnej skupiny k rekodifikácii autorského práva na Slovensku Rady vlády pre kultúru a členkou redakčnej rady časopisu Duševné vlastníctvo. Absolvovala viaceré zahraničné študijné pobyty, okrem iného na Humboldtovej univerzite v Berlíne a Inštitúte Maxa Plancka pre duševné vlastníctvo a súťažné právo v Mníchove. Venuje sa publikačnej činnosti a prednáša doma aj v zahraničí.

Ing. Tomáš Dopirák je absolventom Technickej univerzity v Košiciach. Je odborným garantom spoločnosti osobnyudaj.sk, s.r.o. Má skúsenosti s implementáciou legislatívy v oblasti ochrany osobných údajov pre viaceré významné slovenské aj zahraničné spoločnosti. Zastupoval klientov pri kontrolách z Úradu na ochranu osobných údajov a aktívne sa podieľa na procese zavádzania inovatívnych prístupov a metód v oblasti nového zákona o ochrane osobných údajov a GDPR.

Prihláste sa čo najskôr, miesta sa rýchlo zapĺňajú.

Termín a miesto konania školenia: 25.4.2018 v čase 09:00 - 12:00, v priestoroch RPIC Prešov na Raymanovej 9
Cena školenia je 49 EUR - 1. účastník, 2. účastník a každý ďalší z tej istej firmy 29 EUR s DPH.