Seminár Elektronické schránky v zmysle zákona o eGovernmente od 01.07.2017

30.05.2017 | Trenčín, SR

Trenčianska regionálna komora SOPK si Vás dovoľuje pozvať na seminár "Elektronické schránky v zmysle zákona o eGovernmente od 01.07.2017", ktorý sa bude konať dňa 30. mája 2017 v priestoroch Trenčianskej regionálnej komory SOPK.

Cieľ seminára: Zákon č. 374/2016 Z. z. posunul termín povinnej aktivácie elektronických schránok právnických osôb zapísaných do OR SR na 1. júl 2017. Na pol dňovom seminári vás prevedieme základnou legislatívnou úpravou, zoznámime vás s prostredím www.slovensko.sk a následne s elektronickou schránkou fyzickej a právnickej osoby. Ukážeme vám, ako zodpovedným osobám udelíte splnomocnenia, ako si nastavíte notifikácie. Názorne vám ukážeme, ako máte narábať s prijatou elektronickou úradnou správou, aké sú možnosti jej archivácie. Povieme vám, ako si overíte kvalifikovaný elektronický podpis a s akými formátmi dokumentov a podpisov sa môžete stretnúť počas elektronickej komunikácie s verejnou mocou. Seminár sme poňali vo veľmi praktickej rovine.

Obsahová náplň:
• základné legislatívne úpravy
• elektronická schránka a jej životný cyklus - zriadenie, aktivácia, deaktivácia, zrušenie
• aktivácia schránok právnických osôb na doručovanie, prístupy k schránke, nastavenia notifikácií)
• elektronická identifikačná karta (nevyhnutné softvérové a hardvérové inštalácie, zmena BOK, PIN)
• predstavenie portálu www.slovensko.sk
• prihlásenie do el. schránky – predstavenie prostredia, nastavenie oprávnení a notifikácií
• práca s elektronickými dokumentami (prijaté správy – notifikácia, doručenka, správa a jej prílohy)
• práca s prijatou úradnou správou – otvorenie, zobrazenie, vytlačenie príp. uloženie príloh
• vytvorenie novej úradnej správy – používané formáty podpisov, pridanie a podpísanie príloh kvalifikovaným elektronickým podpisom,
• odoslanie správy – podpísanie kvalifikovaným elektronickým podpisom
• podpis na elektronickom dokumente - praktická ukážka podpisu na elektronickom dokumente prostredníctvom certifikovanej aplikácie, overenie podpisu na elektronickom dokumente  

Cieľová skupina: právnické osoby, ktoré sú zapísané v Obchodnom registri SR. Okrem tejto cieľovej skupiny, ktorá je povinná mať aktivovanú elektronickú schránku na doručovanie od 01.07.2017, na seminári získajú dôležité informácie aj nadácie, občianske združenia, neziskové organizácie, príp. aj orgány verejnej moci, ako napr. škola, škôlka.

Ďalšie info a návratka na: http://tn.sopk.sk/view.php?cisloclanku=2017042803