Seminár "Keď plastový odpad nie je odpad"

23.04.2024 | Nitra, SR

Slovenská obchodná a priemyselná komora v spolupráci so Slovenským plastikárskym klastrom si Vás dovoľujú pozvať na seminár "Keď plastový odpad nie je odpad", ktorý sa bude konať dňa 23. apríla 2024 od 11.30 h. v konferenčnej miestnosti firmy EDUKON (Na Vŕšku 2, Nitra).

Odborný garant: Ministerstvo životného prostredia SR

„Plasty sú dôležitým materiálom pre hospodárstvo, avšak ich rastúca produkcia prináša so sebou výzvy spojené s výrobou, spotrebou a zneškodnením. Z toho dôvodu bola nevyhnutnosť konania EÚ v oblasti plastov identifikovaná v Akčnom pláne EÚ pre obehové hospodárstvo ako priorita“. Zmeny, ktoré nastávajú z dôvodu prijímania nových nariadení a smerníc Európskej komisie v súvislosti s plastami budú mať dopad na celý sektor spracovania plastov a pridružených odvetví. Požiadavka implementovať tieto regulácie do národnej legislatívy poskytuje priestor na diskusiu medzi štátnymi inštitúciami a podnikateľskými subjektami, ktorých sa to bezprostredne dotýka. Otvorená diskusia k pripravovaným zmenám môže priniesť významné prínosy pre obidve strany.

Cieľová skupina: výrobní riaditelia a manažéri výrobných spoločností, špecialisti v oblasti odpadového hospodárstva, technológovia, technickí pracovníci a projektoví manažéri, výrobných spoločností, nákupcovia, zástupcovia recyklačných spoločností, ostatní odborníci, ktorí pracujú v plastikárskych firmách, vysokoškolskí učitelia, odborná verejnosť

Program:
- Prezentácia projektu Enteprise Europe Network
- Návrh nariadenia o predchádzaní úniku plastového granulátu s cieľom znížiť znečistenie mikroplastmi
- Medzinárodný právne záväzný nástroj o znečisťovaní plastami
- Návrh zmeny smernice 2008/98/ES o odpade – textil
- Návrh nariadenia o obaloch a odpade z obalov, o zmene nariadenia (EÚ) 2019/1020 a smernice (EÚ) 2019/904 a o zrušení smernice 94/62/ES

V prípade záujmu sa môžete prihlásiť formou elektronickej prihlášky do 19. apríla 2024.