Seminár Nakladanie s verejnými prostriedkami

23.06.2017 | Trenčín, SR

 

Trenčianska regionálna komora SOPK si Vás dovoľuje pozvať na seminár "Nakladanie s verejnými prostriedkami", ktorý sa bude konať dňa 23. júna 2017 od 10.00 h. v priestoroch Trenčianskej regionálnej komory SOPK.

Účastníkom je ponúknutá možnosť zasielania svojich otázok a interných smerníc z praxe právnických osôb mimo verejnej správy pred konaním seminára.

Cieľom seminára je priblížiť kontrolný mechanizmus vo verejnej správe v nadväznosti na nový zákon o finančnej kontrole od roku 2016 zameraný na hospodárnosť, účelovosť a efektívnosť pri nakladaní s verejnými prostriedkami a zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Súčasťou seminára je objasnenie povinností zo strany prijímateľa (žiadateľa) o verejné prostriedky formou grantu, dotácie alebo transferu.  Na základe modelových príkladov je účastníkom seminára prezentovaný spôsob nakladania s verejnými prostriedkami pri dodržaní zmlúv o poskytovaní prostriedkov, či rozhodnutí o poskytnutí dotácie a podobne. 

Taktiež bude i diskusia s lektorom k predmetnej téme a k novelám zákonov pre oblasť nakladania s verejnými prostriedkami. Seminár odpovedá na otázky:
1. Možno poskytovať z verejných prostriedkov preddavky?
2. Musí podnikateľ viesť osobitnú evidenciu?
3. Ako zúčtovať prostriedky poskytnuté z rozpočtu obce alebo vyššieho územného celku?
4. Aké sú časté nedostatky v praxi pri disponovaní s verejnými prostriedkami?
5. Ako v praxi možno požiadať o dotáciu?

Cieľová skupina: subjekty verejnej správy, podnikatelia a právnické osoby, ktoré disponujú s verejnými prostriedkami od obcí a vyšších územných celkov.

Ďalšie info a návratka TU ◄ Tešíme sa na Vašu účasť