Seminár „Normalizácia, metrológia a skúšobníctvo pre spracovateľov plastov v rámci krajín EÚ

14.03.2017 | Trnava, SR
- prechod posudzovania zhody podľa novej smernice 2014/32/EÚ (MID)

 

Slovenská obchodná a priemyselná komora v spolupráci Slovenským plastikárskym klastrom si Vás dovoľujú pozvať na bezplatný odborný seminár „Normalizácia, metrológia a skúšobníctvo pre spracovateľov plastov v rámci krajín EU – technické požiadavky na presné a rýchle 3D meranie - skúsenosti z praxe“ ktorý sa uskutoční dňa 14. marca 2017 (utorok).

Miesto: Carl Zeiss Slovakia, s.r.o.
            Meracie a školiace centrum ZEISS v Trnave
            Botanická 49 (areál MTF STU)
            917 08 Trnava

Program:

  • Prezentácia siete Enterprise Europe Network
  • Sieťovanie a podpora nových technológií
  • Prezentácia najnovších smerníc a nariadení EÚ v oblasti normalizácie, metrológie a skúšobníctva pre spracovateľov plastov
  • Prechod posudzovania zhody podľa smernice 2004/22/ES na novú smernicu 2014/32/EÚ (MID) platnú od apríla 2016
  • V rámci novej smernice MID Osvedčenia o schválení systému kvality výrobného procesu
  • Certifikačné konania a činnosti
  • opatrenia na výrobu a sprístupňovanie meradiel na trh v súlade s požiadavkami novej smernice 2014/32/EÚ
  • Odborné prednášky

• Priemyselná meracia technika, mikroskopy a ich využitie vo výrobnej praxi firiem v EU
• Metrotomografia – prepojenie metrológie a tomografie  - realizácia vysokopresných a nedeštruktívnych meraní.
• Ukážky demo meraní (3D skenery, optika, dotyk, CT)
• Koncept školení a vzdelávania v metrológii, úlohy meracieho a školiaceho strediska
•Technologické novinky (prípadové štúdie)

Seminár je určený technickým riaditeľom, technológom, technikom kvality, inžinierom kvality, výrobným manažérom, vedúcim údržby a iným špecialistom z automobilového priemyslu, z firiem na výrobu výrobkov z plastov a gumy a zo strojárskeho priemyslu – nástrojárne.

Odborný garant: odborní pracovníci z firmy Carl Zeiss Slovakia, s.r.o.
Začiatkom roka 2016 firma otvorila v Trnave Meracie a školiace centrum v nových priestoroch. Na ploche viac ako 300 m2ponúka širokú škálu technológii z portfólia divízie Priemyselnej meracej techniky.

V prípade záujmu o účasť, vyplňte Prihlášku alebo sa prihláste na e-mailovej adrese: sopkueu@sopk.sk alebo spklaster@spklaster.sk