Seminár Novelizácia zákonov v oblasti ochrany zdravia pri práci a ich uplatnenie v praxi

21.02.2018 | Trenčín, SR

Trenčianska regionálna komora SOPK si Vás dovoľuje pozvať na seminár "Novelizácia zákonov v oblasti ochrany zdravia pri práci a ich uplatnenie v praxi", ktorý sa bude konať dňa 21. februára 2018 v priestoroch Trenčianskej regionálnej komory, Jilemnického 2, Trenčín, zasadacia miestnosť  7. poschodie.

Cieľ seminára: oboznámiť sa s povinnosťami zamestnávateľa, praktické ksúsenosti, zavedenie legislatívneho procesu do praxe

Program:
• BOZP: Novela zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. a zodpovednosť zamestnávateľa pri vzniku pracovného úrazu a kontrolná činnosť zamestnávateľa
• Ochrana zdravia zamestnancov: novela zákona NR SR č. 355/2007 Z. z .– nové povinnosti
• Hodnotenie zdravotných rizík a kategorizácia prác z hľadiska zdravotných rizík, posudky o riziku
• Posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu a lekársky posudok
• Evidencia zamestnancov pre jednotlivé kategórie prác.

Detailný program a prihláška TU

Viac info:
Trenčianska regionálna komora SOPK
Jilemnického 2, 911 01 Trenčín
p. Viera Piknová, e-mail: viera.piknova@sopk.sk, t: 032/6525797