Seminár Vybavovanie reklamácii z pohľadu podnikateľov

13.02.2020 | Bratislava, SR

SOPK - Bratislavská regionálna komora pozýva na informačný seminár Vybavovanie reklamácii z pohľadu podnikateľov, ktorý sa bude konať 13. februára 2020 od 09.00 h. v sídle RK Bratislava (BC Kerametal, Jašíkova 6).

Seminár je určený pre všetkých, ktorí vybavujú reklamácie zákazníkov alebo reklamujú dodávané tovary a služby u dodávateľov. Získate komplexný prehľad o právnych vzťahoch pri vybavovaní reklamácií Vašich zákazníkov, vrátane uplatňovania reklamácií voči Vašim dodávateľom. Obdržíte konkrétne návody a tipy, ako aplikovať zákon pri podnikaní, vrátane judikatúry súdov, ktorá napomôže zorientovať sa v sporných prípadoch.

Zároveň účastníci seminára dostanú osvedčenie o absolvovaní seminára.

PROGRAM:
- Novelizácie právnych predpisov v oblasti spotrebiteľského práva - prehľad aktuálnych zmien
- Reklamácia – výklad pojmu, náležitosti reklamácie – reklamácia ako právny úkon, odlíšenie reklamácií a úkonov, ktoré reklamáciami nie sú, druhy vád a opis vady z hľadiska účinkov na vybavenie reklamách
- Spôsob vybavenia reklamácií, lehoty, možnosti voľby, dôsledky na reklamačný proces, odborné posudzovania vád
- Reklamačný proces v občianskom práve a obchodnoprávnych vzťahoch
- Záručné doby podľa obchodného práva a občianskeho práva
- Porovnanie postavenia predávajúceho voči spotrebiteľovi a voči dodávateľovi (výrobcovi)
- Uplatňovanie nárokov z vád v súdnom konaní – možnosti obrany, rozsah nárokov, príklady z praxe
- Oprávnenia kontrolných orgánov pri vybavovaní reklamách, rozhodovacia prax
- Diskusia

Ďalšie info a registrácia TU