Stretnutie firiem k podpore podnikania v regióne Horná Nitra

17.12.2018 | Bojnice, SR

Združenie pre rozvoj regiónu Horná Nitra (ZRRHN) v spolupráci so svojimi členmi: mestom Prievidza, mestom Bojnice, Slovenkou obchodnou a priemyselnou komorou pozýva na sériu seminárov určených pre zástupcov firiem, živnostníkov, školy a všetkých, ktorí zvažujú založenie vlastnej firmy.

Prvé stretnutie je koncipované ako informačný seminár, ktorý v krátkosti predstaví širokú ponuku možností podpory podnikania ako: účasť na odborných podujatiach v zahraničí, pomoc pri vyhľadávaní dodávateľov a odberateľov, čo je duálny systém vzdelávania a ako do neho vstúpiť, rozvoj ľudských zdrojov, 100% odpočet nákladov vede a výskume. Tento je určený pre všetky typy podnikov a bude sa konať 17. decembra 2018 o 8:30 hod. v zasadačke MsÚ Bojnice, Sládkovičova 1, Bojnice.

Tematické okruhy:
* otvorenie komorového dňa a príhovory: primátorov mesta Bojnice a mesta Prievidza
* aktuálne služby SOPK a príležitosti pre spoluprácu
* aktuálne možnosti zapojenia sa do duálneho vzdelávania
* Národné podnikateľské centrum (NPC) - Trenčiansky kraj
* podpora obchodných a prezentačných aktivít slovenských firiem na zahraničných trhoch
* nové trendy v odmeňovaní zamestnancov
* superodpočet na výskum a vývoj (VaV), navýšenie odpočtu na 100% od roku 2018
* diskusia a individuálne konzultácie expertov a účastníkov
* záver a občerstvenie

Podujatie je bezplatné pre registrovaných účastníkov.
Prosíme o nahlásenie účasti do 12.12.2018, , Tel.: 032 652 3834, E-mail: martiskova@sopk.sk