Zdravé pracoviská kontrolujú nebezpečné chemické látky

03.10.2018 | Košice, Slovensko
Seminár pre MSP a bezpečnostných technikov

Pozývame Vás na seminár Zdravé pracoviská kontrolujú nebezpečné chemické látky, ktorý pre podnikateľov a oborníkov v oblasti BOZP pripravilo Národné kontaktné miesto Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA), Národný inšpektorát práce Košice a RPIC Prešov - Enterprise Europe Network.

Dátum: 3. október 2018
Miesto: Hotel Yasmin, Tyršovo nábrežie 1, 040 01 Košice
Čas: 9:00 - 14:00 hod.

Program:

Kampaň EU-OSHA „Zdravé pracoviská kontrolujú nebezpečné chemické látky“ a Zber príkladov dobrej praxe v rámci súťaže ku kampani
Ing. Laurencia Jančurová, Národný inšpektorát práce, národné kontaktné miesto EU-OSHA

Povinnosti zamestnávateľa v súvislosti s uplatňovaním chemickej legislatívy 
Ing. Daniela Gecelovská, PhD., Národný inšpektorát práce

Posudzovanie zdravotných rizík po poslednej novele zákona č. 355/2007 Z. z. a vyhlášky č. 448/2007 Z. z. - zmeny 
Mgr. Štefan Roda, Regionálny úrad verejného zdravotníctva Rožňava

Preprava nebezpečných látok a s tým súvisiaca legislatíva 
Ing. Marián Bednarčík, Inšpektorát práce Košice

Bezpečná práca vo výškach
Ing. Juraj Uherek, Asociácia pre BOZP a OPP

Vizualizácia – prezentujte BOZP inak
Mgr. Mária Radvanská, RPIC Prešov - Enterprise Europe Network, EU-OSHA ambasádor

Uznávanie odbornej spôsobilosti v oblasti BOZP
JUDr. Iva Olachová, Národný inšpektorát práce

Účastníci stretnutia budú mať možnosť diskutovať s prednášajúcimi na aktuálne témy z oblasti BOZP.

Cieľová skupina

Seminár je určený najmä malým a stredným podnikateľom a bezpečnostným technikom. 

Cieľom seminára je ozrejmiť úlohu a princípy chemickej legislatívy v oblasti prevencie, regulácie a manipulácie s nebezpečnými chemickými látkami na pracoviskách, vysvetliť rolu zamestnávateľa v tomto procese a poukázať na konkrétne prínosy dobrej praxe, ale aj riziká vyplývajúce z nedostatočnej kontroly nebezpečných chemických látok. Tieto riziká môžu mať devastačné následky nielen na zamestnanca a zamestnávateľa, ale v prípade horľavých a toxických látok aj pre celú spoločnosť a životné prostredie.

Seminár sa koná v rámci kampane Európskej agentúry pre BOZP pod názvom Zdravé pracoviská kontrolujú nebezpečné chemické látky. Účastníci seminára dostanú propagačné materiály EU-OSHA.

Poplatok
Účasť na seminári je bezplatná.