Zdravé pracoviská kontrolujú nebezpečné chemické látky

08.11.2018 | Prešov
Na seminári okrem predstavenia novej kampane odznejú aj témy ako nelegálne zamestnávanie, spoločné pracoviská, nahlasovanie a vyšetrovanie pracovných úrazov, bezpečná práca vo výškach, vizualizácia a ďalšie.

Pozývame Vás na seminár Zdravé pracoviská kontrolujú nebezpečné chemické látky, ktorý pre podnikateľov a oborníkov v oblasti BOZP pripravilo Národné kontaktné miesto Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA), Národný inšpektorát práce Košice a RPIC Prešov - Enterprise Europe Network.

Dátum: 8. november 2018
Miesto: Hotel Dukla, Námestie legionárov 2, 080 01 Prešov
Čas: 9:00 - 14:00 hod.

Program:
Kampaň EU-OSHA „Zdravé pracoviská kontrolujú nebezpečné chemické látky“ a Zber príkladov dobrej praxe v rámci súťaže ku kampani
Ing. Laurencia Jančurová, Národný inšpektorát práce, národné kontaktné miesto EU-OSHA

Posudzovanie zdravotných rizík po poslednej novele zákona č. 355/2007 Z.z. a vyhlášky 448 Z.z. - zmeny
Mgr. Ing. Jana Mýtniková, MPH, MHA, regionály hygienik a generálny tajomník služobného úradu, Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Prešov

Nelegálne zamestnávanie po zmene legislatívy
Ing. Jana Mochňacká, Národný inšpektorát práce

Praktické skúsenosti s nahlasovaním a vyšetrovaním pracovných úrazov 
Ing. Daniel Hrabko, Inšpektorát práce Prešov

Problematika spoločných pracovísk v zmysle zákona 124/2006 Z.z. 
Ing. Jaroslav Pacinda, Inšpektorát práce Prešov

Bezpečná práca vo výškach
Ing. Juraj Uherek, Asociácia pre BOZP a OPP

Vizualizácia – prezentujte BOZP inak
Mgr. Mária Radvanská, RPIC Prešov - Enterprise Europe Network, EU-OSHA ambasádor

Odbory a ich vplyv na tvorbu bezpečných a zdravých pracovných podmienok
Mgr. Bohuslav Bendik, Konfederácia odborových zväzov SR

Účastníci stretnutia budú mať možnosť diskutovať s prednášajúcimi na aktuálne témy z oblasti BOZP.

Cieľová skupina

Seminár je určený najmä malým a stredným podnikateľom a bezpečnostným technikom. 

Cieľom seminára je ozrejmiť úlohu a princípy chemickej legislatívy v oblasti prevencie, regulácie a manipulácie s nebezpečnými chemickými látkami na pracoviskách, vysvetliť rolu zamestnávateľa v tomto procese a poukázať na konkrétne prínosy dobrej praxe, ale aj riziká vyplývajúce z nedostatočnej kontroly nebezpečných chemických látok. Tieto riziká môžu mať devastačné následky nielen na zamestnanca a zamestnávateľa, ale v prípade horľavých a toxických látok aj pre celú spoločnosť a životné prostredie.

Seminár sa koná v rámci kampane Európskej agentúry pre BOZP pod názvom Zdravé pracoviská kontrolujú nebezpečné chemické látky. Účastníci seminára dostanú propagačné materiály EU-OSHA.

Poplatok
Účasť na seminári je bezplatná.

Prihláška