European Enterprise Promotion Awards

Európska cena za podporu podnikania sa podieľa na vyhľadávaní a oceňovaní úspešných iniciatív zameraných na podporu podnikov a podnikania v Európe. Toto ocenenie má tiež za cieľ predstaviť príklady najlepších zásad a postupov v podnikaní, zvýšiť povedomie spoločnosti o pridanej hodnote podnikania, ako aj povzbudiť a inšpirovať potenciálnych podnikateľov.

 

Ocenenie sa udeľuje v šiestich kategóriách:

 

•    Podpora podnikateľského ducha:
oceňuje iniciatívy na národnej, regionálnej a miestnej úrovni, ktoré propagujú podnikateľské myslenie najmä medzi mladými ľuďmi a ženami,

 

•    Investovanie do podnikateľských zručností:
Oceňuje iniciatívy na vnútroštátnej, regionálnej alebo miestnej úrovni zamerané na zlepšenie podnikateľských, manažérskych a zamestnaneckých zručností, 

 

•    Podpora podnikateľského prostredia a podpora digitálnej transformácie:
oceňuje inovačné politiky na národnej, regionálnej alebo miestnej úrovni, ktoré podporujú začínajúce podnikanie a rast podnikov, zjednodušenie legislatívnych a administratívnych postupov v podnikaní a implementáciu prístupu „najskôr myslieť v malom“ v malých a stredných podnikoch,

 

•    Podpora internacionalizácie podnikania:
oceňuje politiky a iniciatívy, ktoré podporujú podniky na národnej, regionálnej alebo miestnej úrovni a najmä malé a stredne veľké podniky, aby čo najviac vyťažili z príležitostí, ktoré im ponúkajú trhy v rámci Európskej únie aj mimo nej,

 

•    Podpora udržateľnej transformácie:
oceňuje politiky a iniciatívy na národnej, regionálnej alebo miestnej úrovni, ktoré podporujú udržateľnú transformáciu a environmentálne aspekty, ako je obehové hospodárstvo, klimatická neutralita, čistá energia, efektívne využívanie zdrojov alebo biodiverzita, napríklad prostredníctvom udržateľného rozvoja zručností a sprostredkovateľských iniciatív, ako aj prostredníctvom financovania,

 

•    Zodpovedné podnikanie prístupné pre všetkých:
oceňuje národné, regionálne a miestne iniciatívy orgánov alebo verejných/súkromných spoločenstiev, ktoré podporujú spoločenskú zodpovednosť malých a stredne veľkých podnikov. Táto kategória oceňuje aj úsilie zamerané na podporu podnikania znevýhodnených skupín, ako napr. nezamestnaných, a najmä dlhodobo nezamestnaných osôb, migrantov, zdravotne postihnutých osôb alebo osôb z etnických skupín.

 

Okrem toho porota udelí Veľkú cenu poroty  iniciatíve z ktorejkoľvek kategórie na podporu podnikania v Európe, ktorú bude považovať za najtvorivejšiu a najinšpiratívnejšiu.

Do súťaže sa môžu zapojiť národné, regionálne a miestne orgány alebo verejno-súkromné partnerstvá zo všetkých členských štátov EÚ, alebo z pridružených krajín v rámcovom programe COSME, ktoré sa podieľajú na úspešnej iniciatíve
zameranej na naštartovanie ekonomiky na národnej, regionálnej alebo miestnej úrovni. 

Súťaž má dve výberové kolá. Na postup do celoeurópskeho kola je potrebné, aby sa súťažiaci najskôr zúčastnili národného kola súťaže. Odborná porota napokon vyberie víťazov súťaže, ktorí budú vyhlásení na slávnostnom odovzdávaní cien v novembri 2022.

 

Dôležité termíny:
•    10.6. 2022 - Uzávierka národného kola 
•    27.6.-1.7.2022 - Zasadnutie komisie a vyhlásenie národnych víťazov jednotlivých kategórii
•    28-30. 11 2022 - Európsky galavečer a vyhlásenie víťazov (miesto konania: Praha počas SME Assembly)

 

STIAHNITE SI FORMULÁR NA PRIHLÁSENIE: https://www.npc.sk/sk/aktuality/hladame-slovenske-projekty-ktore-zaboduj...


Podrobné informácie o súťaži nájdete na stránke: https://ec.europa.eu/growth/smes/supporting-entrepreneurship/european-en...

Twitter: https://twitter.com/eepa_eu 
Facebook:  https://www.facebook.com/PromotingEnterprise 
Instagram: https://www.instagram.com/promotingenterprise/

 

Informácie o národných kolách súťaže vám poskytne národné kontaktné miesto:

 

Juraj Bartakovics
SBA Slovak Business Agency
TWIN CITY A
Karadžičova 2
811 09 Bratislava
Slovakia  

 

Tel:              +421 2 2036 32 71, 

Email:        bartakovics@sbagency.sk

 

Iniciatíva Európskej komisie, 
GR pre vnútorný trh, priemysel, podnikanie a MSP