Smernica o vykazovaní informácií o udržateľnosti podnikov bude mať dopad aj na subdodávateľov veľkých firiem

 

Pojem udržateľnosť je dnes často skloňovaným termínom v rôznych oblastiach. Viete aké povinnosti čakajú podnikateľov v oblasti vykazovania informácií v nových pravidelných správach?

 

Smernica o vykazovaní informácií o udržateľnosti podnikov

 

EK v súlade s cieľmi trvalo udržateľného rozvoja zavádza systém hodnotenia dopadu hospodárskej činnosti podniku na životné prostredie, sociálne prostredie a podnikové riadenie. V súvislosti s vykazovaním spoločenskej zodpovednosti podnikov, bola vydaná pre tento účel Smernica (2022/2464) Európskeho parlamentu a Rady dňa 14.12.2022. Smernica poskytuje komplexný prehľad o Vykazovaní správ o udržateľnosti podnikov (CSRD - Corporate Sustainability reporting Directive). Je záväzná predovšetkým pre veľké podniky a podniky kótované na burze (okrem kótovaných mikropodnikov).

 

Dopad smernice na MSP

 

Na to, aby tieto firmy dokázali pripraviť smernicou požadovanú správu, budú potrebovať informácie od subjektov v ich dodávateľskom reťazci, ktorými sú do veľkej miery malé a stredné firmy. Preto sa predpokladá, že veľké podniky budú požadovať od svojich dodávateľov, aby rovnako zohľadňovali aspekty zahrnuté v smernici a vedeli im poskytnúť požadované dáta. Ak MSP dokáže tieto dáta poskytnúť, bude to jeho konkurenčnou výhodou. Už aj v súčasnosti si firmy pri výbere obchodných partnerov vyberajú tie, ktoré zohľadňujú dopady na životné prostredie a sociálne aspekty vo svojich podnikateľských stratégiách.

 

Harmonogram predkladania prvých správ o udržateľnosti

 

Organizácie podliehajúce Smernici sú povinné podávať správy podľa európskych štandardov pre vykazovanie udržateľnosti (ESRS -European Sustainability Reporting Standards). Vypracovaním štandardov bola poverená skupina EFRAG (Európska poradná skupina pre finančné výkazníctvo).

 

Cieľom smernice je poskytovať komplexný prehľad  o dopade daného subjektu na spoločnosť a na životné prostredie. Rozširuje predošlú smernicu o nefinančnom vykazovaní, ktorej podliehalo približne 11 000 európskych firiem. Nová smernica pokrýva  širší okruh podnikov, na ktoré sa vzťahuje povinnosť zverejňovať informácie. Zároveň kladie vyššie požiadavky na obsah publikovaných informácií, ktoré majú zodpovedať štandardom ESRS.

 

Termíny pre prvé nefinančné vykazovanie o udržateľnosti boli stanovené na roky 2025-2029 v závislosti od kategórie firiem.

 

Povinnosť predložiť prvú správu v roku 2025 sa týka podnikov, na ktoré sa vzťahuje smernica z roku 2014 o nefinančnom vykazovaní. Informácie budú zverejňovať v roku 2025 za fiškálny rok 2024. Týka sa veľkých organizácií, verejných obchodných spoločností, poisťovní a bánk s počtom viac ako 500 zamestnancov a celkovými aktívami viac ako 20 mil. EUR alebo obratom nad 40 mil. EUR.

Povinnosť predložiť prvú správu v roku 2026 budú za fiškálny rok 2025 mať spoločnosti, ktoré splnia 2 z 3 kritérií:

1, Obrat nad 40 mil. EUR

2, Celkové aktíva viac ako 20 mil. EUR

3, Počet zamestnancov viac ako 250

V roku 2027 budú predkladať prvú správu za fiškálny rok 2026 kótované MSP, ako aj malé úverové inštitúcie a kaptívne poisťovne. Tieto organizácie však majú možnosť odkladu zverejnenia informácií o jeden rok. Pri využití tejto možnosti budú v roku 2028 poskytovať informácie za fiškálny rok 2027.

V roku 2029 budú mať povinnosť predložiť prvú správu za fiškálny rok 2028 organizácie zo skupiny tretích krajín s európskym obratom, ktorý presahuje 150 mil. EUR a s veľkou pobočkou (obrat viac ako 40 mil. EUR) alebo dcérskou spoločnosťou (veľký subjekt alebo kótovaný MSP) so sídlom v EÚ.

 

Prehľad termínov predkladania prvých správ o udržateľnosti nájdete aj v priloženom letáku.

 

Enterprise Europe Network pomáha firmám inovovať a medzinárodne rásť, adaptovať sa a čeliť aktuálnym výzvam. Máte ďalšie otázky, pochybnosti? Kontaktujte nás.

 

Súvisiace: Udržateľnosť vs. Environmentálne udržateľná hospodárska činnosť