EUROPEAN ENTERPRISE PROMOTION AWARDS 2018 - Európska cena za podporu podnikania - výsledky súťaže

11.07.2018

Európska cena za podporu podnikania sa podieľa na vyhľadávaní a oceňovaní úspešných iniciatív zameraných na podporu podnikov a podnikania v Európe. Toto ocenenie má tiež za cieľ predstaviť príklady najlepších zásad a postupov v podnikaní, zvýšiť povedomie spoločnosti o pridanej hodnote podnikania, ako aj povzbudiť a inšpirovať potenciálnych podnikateľov.

Slovak Business Agency ako národný organizátor súťaže Európska cena za podporu podnikania – European Enterprise Promotion Awards (ďalej EEPA) organizoval  túto súťaž už po ôsmy krát. 

V tomto roku sa do súťaže prihlásili štyri projekty: Zelený bicykel. TTenderio: Pomáhame uspieť vášmu podnikaniu v zahraničím, Knižnica vecí a Centrum lepšej regulácie.

Komisia, zložená z Ministerstva hospodárstva SR,  Slovenského živnostenského zväzu,  Združenia podnikateľov Slovenska ako aj Slovak business agency,  nominovala do európskeho kola dva projekty.

Centrum lepšej regulácie / kategória Podpora podnikateľského prostredia

Centrum lepšej regulácie (ďalej len „CLR“) je špecializovaný analytický odbor zriadený v rámci Slovak Business Agency.  Špecializovaný analytický odbor bol vytvorený v októbri 2015 v nadväznosti na plnenie cieľov, ktoré predpokladá iniciatíva Európskej únie na podporu malého a stredného podnikania (MSP) s názvom Small Business Act. Tvorí ho tím odborníkov z oblasti legislatívy a merania dopadov regulácií na podnikateľské prostredie, tzv. Business Impact Assesment.Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt centrum lepsej regulacie

Hlavné aktivity Centra lepšej regulácie:

  • identifikácia opatrení legislatívnej a nelegislatívnej povahy s dopadom na prostredie MSP,
  • realizácia Testu vplyvov právnych predpisov a materiálov nelegislatívnej povahy na MSP (Test MSP),
  • presadzovanie zásady „najskôr myslieť v malom“ v právnom poriadku SR,
  • hodnotenie nadmernej aproximácie predpisov EÚ do právneho poriadku SR – gold-plating.

Viac infomácií o projekte nájdete na: http://lepsiezakony.sk, ako aj na videu:  https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=UtCHmiIBx-U

Zelený bicykel: kategória Podpora rozvoja zelených trhov a efektívosti zdrojovVýsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt green bike logo Prievidza

Projekt Zelený bicykel je systém zdieľaných bicyklov zameraný na menšie mestá. Momentálne vylepšujeme pilotný projekt v Prievidzi (cca 100 bicyklov rozmiestnených v cca 30 stojanoch), kde beží už tretia cyklo sezóna.

Projekt je sociálnym podnikaním, ktoré nie je špecificky upravené v slovenskej legislatíve, preto je zastrešený dvoma právnymi subjektami:

  • 2brothers s.r.o. sa zaoberá prevádzkou a inováciami zelených bicyklov a zelených stojanov ako aj predajom reklamných plôch a cyklo paušálov občanom.
  • Zelený bicykle o.z. sa venuje verejnoprospešným aktivitám ako budovanie cyklo infraštruktúry pre širokú verejnosť a organizácia vzdelávacích aktivít v oblasti zdravého životného štýlu a ochrany životného prostredia.

Viac informácií o projekte nájdete na sociálnych médiách: https://www.zelenybicykel.sk; blogu (http://blog.zelenybicykel.sk),   ttps://www.facebook.com/zelenybicykel/;  https://www.instagram.com/zeleny.bicykel/https://www.linkedin.com/company/greenbicycle/

https://www.youtube.com/channel/UCi2AJe17YnB7gCTFGfLEECg.

Infomácie o podmienkach súťaže a výhercov z minulých ročníkoch nájdete na:   http://ec.europa.eu/growth/smes/support/enterprise-promotion-awards_en