Máte zaujímavý projekt? Zapojte sa do súťaže EEPA!

30.01.2019

Slovak Business Agency,  ako národný organizátor súťaže Európska cena za podporu podnikania - European Enterprise Promotion Awards (ďalej EEPA), spúšťa 11 ročník súťaže. Európska cena za podporu podnikania sa podieľa na vyhľadávaní a oceňovaní úspešných iniciatív zameraných na podporu podnikov a podnikania v Európe. Od roku 2006 sa viac ako 2 800 projektov prihlásilo do súťaže a spoločne podporili vytvorenie tisícok  nových spoločnosti. Toto ocenenie má tiež za cieľ predstaviť príklady najlepších zásad a postupov v podnikaní, zvýšiť povedomie spoločnosti o pridanej hodnote podnikania, ako aj povzbudiť a inšpirovať potenciálnych podnikateľov.

Ocenenie sa udeľuje v šiestich kategóriách:

Podpora podnikateľského ducha:

oceňuje iniciatívy na národnej, regionálnej a miestnej úrovni, ktoré propagujú podnikateľské myslenie najmä medzi mladými ľuďmi a ženami,

Investovanie do podnikateľských zručností:

oceňuje iniciatívy na národnej, regionálnej alebo miestnej úrovni zamerané na zlepšovanie podnikateľských a manažérskych zručností,

Podpora podnikateľského prostredia:

oceňuje inovačné politiky na národnej, regionálnej alebo miestnej úrovni, ktoré podporujú začínajúce podnikanie a rast podnikov, zjednodušenie legislatívnych a administratívnych postupov v podnikaní a implementáciu prístupu „najskôr myslieť v malom“ v malých a stredných podnikoch,

Podpora internacionalizácie podnikania:

oceňuje politiky a iniciatívy, ktoré podporujú podniky na národnej, regionálnej alebo miestnej úrovni a najmä malé a stredne veľké podniky, aby čo najviac vyťažili z príležitostí, ktoré im ponúkajú trhy v rámci Európskej únie aj mimo nej,

Podpora rozvoja zelených trhov a efektívnosti zdrojov:

oceňuje politiky a iniciatívy na národnej, regionálnej alebo miestnej úrovni, ktoré podporujú malé a stredne veľké podniky a ich prístup na zelené trhy a pomáhajú im zlepšiť efektívnosť ich zdrojov, napr. pomocou rozvoja zelených zručností a dohadzovania ako aj financovania,

Zodpovedné podnikanie prístupné pre všetkých:

oceňuje národné, regionálne a miestne iniciatívy orgánov alebo verejných/súkromných spoločenstiev, ktoré podporujú spoločenskú zodpovednosť malých a stredne veľkých podnikov. Táto kategória oceňuje aj úsilie zamerané na podporu podnikania znevýhodnených skupín, ako napr. nezamestnaných, a najmä dlhodobo nezamestnaných osôb, migrantov, zdravotne postihnutých osôb alebo osôb z etnických skupín.

Okrem toho porota udelí Veľkú cenu poroty iniciatíve z ktorejkoľvek kategórie na podporu podnikania v Európe, ktorú bude považovať za najtvorivejšiu a najinšpiratívnejšiu.

Do súťaže sa môžu zapojiť národné, regionálne a miestne orgány alebo verejno-súkromné partnerstvá zo všetkých členských štátov EÚ, alebo z pridružených krajín v rámcovom programe pre konkurencieschopnosť a inovácie (CIP), ako je Island, Srbsko alebo Turecko, ktoré sa podieľajú na úspešnej iniciatíve zameranej na naštartovanie ekonomiky na národnej, regionálnej alebo miestnej úrovni.

Súťaž má dve výberové kolá.

Na postup do celoeurópskeho kola je potrebné, aby sa súťažiaci najskôr zúčastnili národného kola súťaže. Slovenská komisia vyberie 2 najúspešnejšie projekty, ktoré postupujú do európskeho kola.

Termín na zaslanie projektov do národného kola je: 14. jún 2019 (piatok) do 14:00.

Odborná porota napokon vyberie víťazov súťaže. Vyhlásenie súťaže je vždy v krajine predsedníctva EÚ. Slávnostné odovzdávanie cien bude počas konferencie SME Assembly v novembri 2019 vo Fínsku.

Video zo slávnostného odovzdávania cien počas predsedníctva EÚ v Bratislave: https://www.youtube.com/watch?v=swTuUT4ZHmY

Podrobné informácie o súťaži nájdete na stránke:

http://ec.europa.eu/growth/smes/support/enterprise-promotion-awards/index_en.htm

Národné kontaktné miesto:

Olga Nemethova, SBA Slovak Business Agency,  Tel: 00421 2 2036 32 70; Email: nemethova@sbagency.sk

Iniciatíva Európskej komisie, GR pre vnútorný trh, priemysel, podnikanie a MSP